Význam odpadového hospodářství pro cirkulární ekonomiku a udržitelný rozvoj podniků

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství a jeho vlivu na ekonomiku a životní prostředí. Cílem práce je navrhnout ekonomicky a environmentálně vhodná opatření pro zvolený podnik XY v oblasti nakládání se směsnými komunálními odpady, která povedou nejen k zefektivnění současného stavu odpadového hospodářství podniku, ale rovněž částečně přispějí k naplnění cílů v oblasti odpadového hospodářství České republiky.Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů a na detailní výklad způsobů nakládání s odpady dle odpadové hierarchie. Tato část zahrnuje také rámcové a legislativní vymezení podoby odpadového hospodářství České republiky.V praktické části je zanalyzován současný stav odpadového hospodářství České republiky se zaměřením na nakládání s komunálními odpady. Stejná oblast nakládání s odpady je následně zhodnocena i ve zvoleném podniku XY. Součástí zhodnocení je výzkumná část, díky které v oblasti podnikového nakládání se směsnými komunálními odpady odhalen vysoký podíl recyklovatelných složek ve směsném komunálním odpadu a jeho příčiny. V závěrečné části práce jsou vytvořeny dva návrhy vedoucí ke snížení podílu recyklovatelných složek ve směsném komunálním odpadu. Oba tyto návrhy jsou zhodnoceny z hlediska environmentálního a ekonomického přínosu pro podnik XY, jestliže se rozhodne pro jejich realizaci.
The diploma thesis deals with the issue of waste management and its impact on economy and environment. The aim of the thesis is to propose both economically and environmentally appropriate measures for the chosen company XY in the field of mixed municipal waste management, which will not only streamline the current state of waste management of the company, but also partially contribute to meeting the objectives of waste management which are set in the Czech Republic.The theoretical part focuses on the explanation of basic concepts and on explanation of waste management methods according to the waste hierarchy. This part also includes legislative definition of the form of waste management in the Czech Republic.The practical part analyzes the current state of waste management in the Czech Republic with a focus on municipal waste management. The same area is subsequently evaluated also in the environment of the company XY. Part of the evaluation is a research in the area of company management of mixed municipal waste, which ought to reveal possible problems. As a result of the researche, the problem of high proportion of recyclable components in mixed municipal waste is revealed. In the final part of the thesis, two proposals are made to reduce the portion of recyclable components in mixed municipal waste. Both of these proposals are evaluated in terms of environmental and economic benefits for the use of company XY, if it decides to implement them.
Description
Subject(s)
Cirkulární ekonomika, energetické využití odpadu, komunální odpad, odpadové hospodářství, materiálové využití odpadu, optimalizace nákladů, recyklace, směsný komunální odpad, udržitelný rozvoj, Circular economy, energy recovery from waste, material recovery of waste, mixed municipal waste, municipal waste, waste management, cost optimization, recycling, sustainable development
Citation
ISSN
ISBN