Účetní řešení projektu fúze dvou společností

Abstract
Cílem bakalářské práce je shrnutí základních odborných informací v oblasti přeměn obchodních společností z právního, účetního a daňového pohledu a následný návrh aplikace zjištěných poznatků na příkladu účetního řešení přeměny dvou obchodních společností. Práce je rozčleněna do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá druhy přeměn obchodních společností, detailnějším pohledem na vybraný druh přeměny, kterou je fúze, a nastíněním právních, účetních a daňových dopadů této přeměny. Praktická část je věnována konkrétnímu příkladu fúze dvou obchodních společností. S využitím načerpaných informací z teoretické části je popsán harmonogram prací na přípravě fúze, navrženo účetní řešení fúze, zahajovací rozvaha nástupnické organizace včetně přílohy a některá další konkrétní řešení případu v oblasti účetnictví.
The aim of the bachelor's thesis is the summary of basic professional information in the field of company transformations from a legal, accounting and tax point of view and the subsequent proposal to apply these findings on the example of an accounting solution for the transformation of two companies. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the types of transformations of companies, with more detailed look at the selected types of transformation, which are mergers. This part outlines the legal, accounting and tax implications of the transformation. The practical part deals with a specific example of the merger of two companies. Using information gathered from the theoretical part, the work schedule for the preparation of the merger, the accounting solution of the merger, the opening balance sheet of the successor organization, including the appendix and some other specific solutions in the field of accounting are suggested.
Description
Subject(s)
přeměny obchodních společností, projekt fúze, průběh fúze, účetní řešení fúze, akvizice, transformations of companies, merger project, merger process, accounting merger solution, acquisitions
Citation
ISSN
ISBN