Hodnocení vybraných položek rozvahy - účetní a daňový pohled

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení dlouhodobého majetku z účetního a daňového pohledu. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou pomocí odborné literatury popsány zákonitosti týkající se dlouhodobého majetku a způsobu jeho odpisování, které jsou v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o daních z příjmů. Praktická část se zabývá analýzou účetních a daňových odpisů majetku vybraného podniku. Tyto analýzy jsou prováděny pomocí výpočtů různých druhů odpisů a jejich následném celkovém srovnání. Dále je analyzováno, jak různé způsoby odpisů ovlivňují základ daně a kolik se dá na dani vhodným způsobem odpisování ušetřit.
This bachelor thesis is focused on the evaluation of fixed assets from an accounting and tax perspective. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part, which is based on the literature review, describes the term fixed assets and the methods of depreciation, which are applied in accordance with the Accounting Act and the Income Tax Act. The practical part deals with the analysis of accounting and tax depreciation of assets in a selected company. These analyses are performed by calculating different types of depreciation and their subsequent overall comparison. In addition to that, it is analysed, how the different depreciation methods affect the tax base and it is also shown how much tax can be saved by using the appropriate depreciation method.
Description
Subject(s)
Daňové odpisy, dlouhodobý hmotný majetek, účetnictví, účetní odpisy, Accounting, accounting depreciation, tangible fixed assets, tax depreciation
Citation
ISSN
ISBN