Tvorba zájezdu pro seniory z Libereckého kraje do NP České Švýcarsko

Abstract
Bakalářská práce se zabývá jedním z nejdůležitějších bodů v činnosti cestovních kanceláří, a to organizací zájezdu. V této práci je zájezd organizován pro seniory z Libereckého kraje do lokality Národního parku České Švýcarsko. První kapitola definuje cestovní ruch a v krátkém průřezu se vrací zpět do historie cestovního ruchu a odhaluje vznik prvního zájezdu. Dále jsou v této kapitole charakterizovány činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur a vymezeny služby cestovního ruchu. Druhá část práce se věnuje zájezdu a všem náležitostem spojeným s jeho organizací. Následující kapitola patří k seznámení s destinací Národního parku České Švýcarsko a jeho nejnavštěvovanějším památkám. Kapitola o marketingovém výzkumu jen letmo představuje metody a důvody marketingového šetření, které bude dále využito v praxi. Hlavní část této práce začíná základními informacemi o zájezdu do Národního parku České Švýcarsko, kde je dále zahrnuta jeho přesná organizace. Práce pokračuje marketingovým výzkumem, který byl prováděn formou online dotazníkového šetření, a jeho následným vyhodnocením. Závěru této práce patří posouzení celého výzkumu v návaznosti na organizovaný zájezd a zhodnocení zájezdu samotného.
This Bachelor thesis deals with one of the most important aspects of travel agency activities which is organization of the package tour. In this thesis the package tour is organized for the seniors residing in the Liberec region. The first chapter specifies the term tourism and a brief return to history unveils the origin of the first tour. Furthermore, there are characterized the activities of travel bureaus and agencies as well as the definition of tourism services. Second segment of the thesis covers the package tour and all the matters regarding its organization. The next chapter acquaints about the destination of the National park Czech Switzerland and its most frequently visited monuments. The chapter concerning marketing research concisely introduces the methods and reasons of marketing survey, which will be further utilized in practice. The main section of this thesis starts with the key information regarding the package tour to the National park Czech Switzerland, which also includes its precise organization. Thesis nextly covers marketing research, which was carried out in the form of an online questionnaire survey, and its subsequent evaluation. The thesis conclusion assesses the full research regarding the package tour and evaluates the package tour itself.
Description
Subject(s)
Cestovní ruch, cestovní ruch seniorů, zájezd, organizace zájezdu, Národní park České Švýcarsko, aktuální problematika v cestovním ruchu, Tourism, senior tourism, package tour, tour organization, National park Czech Switzerland, current issues in tourism
Citation
ISSN
ISBN