Konektivita vozů ŠKODA AUTO a.s.

Abstract
Obsahem této bakalářské práce je konektivita vozů Škoda Auto. Vývoj nového softwaru, hledání a odstraňování chyb a vytváření vlastních testovacích scénářů. V teoretické části je představena společnost ŠKODA AUTO a.s., její počátky a vývoj v oblasti bezpečnosti. Následující část popisuje marketing a jeho vliv na vývoj bezpečnostních prvků a konektivity. Dále se práce zaměřuje na současnou analýzu konektivity automobilů, propojení jednotky infotaimentu se Smartphonem, diagnostické nástroje a vývoj aplikací. V praktické části autor čerpal informace z vlastních zkušeností, které získal během stáže ve společnosti Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. Úvodní pasáž představuje společnost a její zaměření. Následně je provedena analýza marketingové komunikace v oblasti podpory aplikace Škoda Connect a proces implementace nových prvků do vozů Škoda Auto. Závěrečná kapitola se věnuje vytváření vlastních testovacích scénářů a následného shrnutí.
The content of this bachelor's thesis is the connectivity of Škoda Auto cars. Developing new software, finding and troubleshooting, and creating your own test scenarios. The theoretical part introduce the company ŠKODA AUTO a.s., its beginnings and development in the field of safety. The following section describes marketing and its impact on the development of security features and connectivity. Furthermore, the work focuses on the current analysis of car connectivity, the connection of the infotainment unit with the Smartphone, diagnostic tools and application development. In the practical part, the author drew information from his own experience, which he gained during an internship at Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. The introductory passage presents the company and its focus. Subsequently is performed an analysis of marketing communication in the area of Škoda Connect application support and the process of implementing new elements into Škoda Auto cars. The final chapter is devoted to creating your own test scenarios and summary.
Description
Subject(s)
Marketing, Marketingová komunikace, Testcase, testování, ŠKODA AUTO, Škoda Connect, Marketing, Marketing Communication, Testcase, Testing, ŠKODA AUTO, Škoda Connect
Citation
ISSN
ISBN