Netradiční pokusy ve výuce přírodních věd

Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením netradičních pokusů ve výuce přírodních vědpoužitelných pro základní a střední školy. Zaměřuje se zejména na experimenty s mikrovlnnýmohřevem, z nichž čtyři nejvhodnější jsou vybrány pro skupinovou experimentální činnost žákův rámci projektového dne mimo školu. Plán projektového dne zahrnuje další dva efektní demonstračnípokusy bez použití mikrovlnné trouby, dokládající hoření a další významné vlastnostialkanů. Ke všem pokusům projektového dne jsou vytvořeny pracovní návody, dálepracovní listy založené na aktivizujících metodách a pro pedagogy podrobné metodické listy.Pracovní návody ostatních experimentů s využitím mikrovlnné trouby jsou též doprovázenymetodickými listy, včetně stručného zhodnocení každého pokusu. Vzhledem k uzavření školz vážných epidemiologických důvodů nemohla být použitelnost pracovních listů ve výuce otestována.Závěrečná část práce se proto věnuje přípravě, realizaci a vyhodnocení náhradníhodistančního projektu, sestávajícího ze dvou osobně natočených videopokusů a zjednodušenýchpracovních listů, vyhotovených v programové aplikaci Wizer.me a zprostředkovaných žákům9. ročníku Základní školy Lesní Liberec pomocí nástrojů distanční výuky.
The Diploma Thesis deals with the design and verification of non-traditional experiments forteaching Science applicable at Primary and Secondary schools. The work especially focuses onmicrowave heating experiments. Four of these experiments have been chosen for pupils? groupwork as a part of an Outside School Project Day. The Project Day?s plan involves two moredemonstration experiments without using the microwave oven proving burning and other significantproperties of alkanes. Work instructions for all the Project Day?s experiments havebeen made as well as activating methods based worksheets. Detailed methodological sheets forteachers have been written. The work instructions of the extra experiments using the microwaveoven have also been followed by the methodological sheets including a brief evaluation of eachexperiment. The practicability of worksheets couldn?t have been tested in the lessons becauseof the School Closure for serious epidemiological reasons. The work?s final part has been engagedin preparation, realization and evaluation of a replacement distance project, consisting oftwo video-experiments recorded. Simplified worksheets made in Wizer.me Application havebeen mediated to pupils of Year 9 at Základní škola Lesní Liberec using Distance Learningtools.
Description
Subject(s)
Aktivizující metody, mikrovlnná trouba, mikrovlnný ohřev, netradiční pokusy, projektový den, pracovní listy, Activating methods, microwave oven, microwave heating, non-traditional experiments, projectday, worksheets
Citation
ISSN
ISBN