Hodnocení fyziologického komfortu autosedaček

Abstract
Tato bakalářská práce je vypracována na téma Hodnocení fyziologického komfortu autosedaček. Úkolem této práce bylo provést návrh a realizaci experimentu pro subjektivní a objektivní posouzení fyziologického komfortu autosedaček. Rešeršní část je zaměřena na vnímání komfortu sezení na autosedačkách. Na faktory, které ho ovlivňují (materiály, konstrukce, klimatizace) a charakteristiku objektivních a subjektivních metod hodnocení fyziologického komfortu autosedaček. Experiment byl proveden laboratorně za pomocí figurantů na katedře oděvnictví TU v Liberci, objektivně pomocí speciální dečky na snímání teploty a vlhkosti a subjektivně za pomocí dotazníku hodnocením slovní a číselnou stupnicí. Závěrem je zhodnocení provedených experimentů a získaných hodnot.
This bachelor's thesis is elaborated on the topic Evaluation of carseats physiological comfort. The task of this work was to design and perform an experiment for subjective and objective assessment of physiological comfort of car seats. The research part is focused on the perception of seating comfort in car seats, the factors that affect (materials, construction, air conditioning) and the characteristic objective and subjective methods of evaluating the physiological comfort of car seats. The experiment was demonstrated in the laboratory at the Department of Clothing of the Technical University in Liberec, objectively by means of a special blanket for sensing temperature and humidity and subjectively by means of a questionnaire evaluated by a verbal and numerical scale. The conclusion is the evaluation of proven experiments and values obtained.
Description
Subject(s)
Automobilová sedačka, Komfort, Fyziologické vlastnosti, Car seat, Comfort, Physiological characteristics
Citation
ISSN
ISBN