Optimalizace procesu vakuového tvarování pro zlepšení kvality galvanického pokovení plastového dílu z ABS

Abstract
Předložená diplomová práce se zabývá optimalizací technologického procesu vakuového tvarování plastového dílu vyrobeného z materiálu ABS, za účelem zvýšení přilnavosti galvanického pokovení. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a experimentální. V teoretické části jsou popsány principy vakuového tvarování a galvanického pokovování plastových dílů. Experimentální část popisuje způsob tvarování plastových dílů, technologii jeho galvanického pokovení, návrh optimalizace procesu vakuového tvarování a studii, zabývající se vnitřní napjatostí dílů a hodnocení kvality galvanického povlaku. Následně je uvedeno vyhodnocení provedené optimalizace a provedených analýz povrchu pod pokovením.
The presented diploma thesis deals with the optimization of the technological process of thermoforming of a plastic part made of ABS material, in order to increase the adhesion of galvanic plating. The diploma thesis is divided into two parts - theoretical and experimental. The theoretical part describes the principles of thermoforming and galvanic plating of plastic parts. The experimental part describes the method of shaping plastic parts, the technology of its galvanic plating, the design of the optimization of the thermoforming process and the study dealing with the residual stress of parts and the evaluation of the quality of the galvanic coating. Subsequently, the evaluation of the performed optimization and performed analyzes of the surface under plating is presented.
Description
Subject(s)
Tepelné tvarování, galvanické pokovování, vnitřní napětí, Thermoforming, galvanic plating, residual stress
Citation
ISSN
ISBN
Collections