České vánoční tradice ve školní družině

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Závěrečná práce v podobě pedagogického projektu s názvem České vánoční tradice ve školní družině je zaměřena na přiblížení historických zvyklostí v době adventu v Čechách.V první části se zabývá funkcemi výchovy ve volném čase a specifiky práce ve školní družině. Zároveň seznamuje s některými poruchami autistického spektra a vybranými strategiemi při práci s dětmi s PAS.Samotný projekt pak má sloužit k zpestření běžného denního režimu školní družiny tvořivou výtvarnou aktivitou, rozvíjet fantazii, jemnou motoriku, schopnost spolupráce a vzájemné pomoci v rámci kolektivních činností, podporovat zdravé sebevědomí a radost dětí z vlastní šikovnosti.Dalším cílem toho projektu je navázat užší spolupráci mezi rodinami dětí a školní družinou. Celý projekt je rozdělen do čtyř částí. Jednotlivé části pak odpovídají čtyřem adventním týdnům. Náročnost akcí je vybrána s ohledem na cílovou skupinu dětí, kdy se jedná o děti s poruchou autistického spektra a s různým stupněm mentální retardace.
The final thesis in the form of a pedagogical project called Czech Christmas tradition in the after-school club is focused on the description of historical customs during the Advent period in Bohemia.The first part deals with the functions of free time education and specifics of work in after-school clubs. It also introduces some autism spectrum disorders and selected strategies for working with children with ASD.The project itself should serve to diversify the daily routine of the after-school club by creative art activity, to develop imagination, fine motor skills, the ability to cooperate and mutual assistance in collective activities, to promote healthy self-confidence and joy of children from their own dexterity.Another aim of the project is to establish closer cooperation between the children's families and the after-school club. The whole project is divided into four parts. Individual parts then correspond to four Advent weeks.Difficulty of events is selected with regard to the target group of children, which are children with autism spectrum disorder and with different degrees of mental retardation.
Description
Subject(s)
funkce výchovy, vánoční tradice, školní družina, využití volného času, děti, autismus, functions of education, Christmas traditions, after-school club, leisure activities, children, autism
Citation
ISSN
ISBN
Collections