Závěrečné práce

DSpace Repository

Závěrečné práce

Recent Submissions

 • Štaifová Vašková, Eva
  Závěrečná práce se zabývá kazuistikou klientky Střediska výchovné péče, která absolvovala dvouměsíční dobrovolný pobyt z důvodu výchovných potíží. Teoretickými východisky je charakteristika projevů poruch chování a Středisek ...
 • Kordík, Kateřina
  Závěrečná práce je projektem pro základní školy. Projekt je vytvořen za účelem prožití některých náročných životních situací, se kterými se žák může běžně setkat. Prožití těchto situaci mu bude umožněno pod odborným dohledem, ...
 • Boudová, Daniela
  Závěrečná práce se zaměřuje na vytvoření společného programu pro seniory astudenty. Cílem práce je obě generace propojit, najít společná témata a pomocí jednoduchých aktivit rozvíjet mezigenerační komunikaci. Přínosem pro ...
 • Zhorná, Martina
  Práce se zabývá chováním a jednáním žáka základní školy. Tento jedinec má diagnostikován ADHD syndrom. Práce je rozdělena do dvou částí. Praktická část obsahuje základní informace o syndromu ADHD. Poté následuje analýza ...
 • Vodrážková, Lenka
  Závěrečná práce se věnuje problematice dítěte se středně těžkou mentální retardací. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku jednotlivých kategorií mentální retardace, na možné příčiny vzniku a možnosti prevence. V ...
 • Šedivá, Blanka
  Cílem závěrečné práce bylo zjistit vztah dětí z rodinné skupiny k dítěti s poruchou chování. Charakterizovat a zjistit, jaká porucha chování se u dítěte vyskytuje. V práci jsou popsány aklasifikovány nejčastější poruchy ...
 • Smolová, Pavla
  Závěrečná práce popisuje čtenářské dovednosti a vyjadřovací schopnosti žákyně s těžkou sluchovou vadou. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy související se sluchem, sluchovými poruchami a vadami a zabývá se ...
 • Schuhová, Alena
  Cílem závěrečné práce je popis chlapce se získaným kombinovaným postižením, nastínění budoucnosti chlapce. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje nemoc, kterou chlapec onemocněl, kombinované postižení, ...
 • Šínová, Jana
  Předmětem případové studie je výchova a edukace chlapce (14 let), který neslyší standardním způsobem, a to ani se sluchadly, téměř žádné zvuky mluvené řeči, ztráty jsou patrné v celém pásmu řeči, vyjadřovací schopnosti ...
 • Kocmanová, Marta
  Závěrečná práce se věnuje problematice žáka s poruchou chování. Teoretická část je zaměřena na klasifikace poruch chování, faktory které ovlivňují vznik poruch, konkrétní projevy poruch chování. Poukazuje na prevenci a ...
 • Janoušková, Michaela
  Práce se zabývá moţností vyuţití metod EDU-kineziologie při rozvoji dílčích funkcípředškolního dítěte a jako prevence specifických poruch učení. Je zde definován pojem školnízralost, zpracovaná problematika deficitů dílčích ...
 • Horáková, Alena
  Závěrečná práce popisuje mladou ženu s vícenásobným postižením, která větší část svého života prožila v ústavní péči a touží žít svůj život v běžném přirozeném prostředí tak, jako běžná populace. Práce je rozdělena na dvě ...
 • Žajdlíková, Miluše
  Cílem práce je zpracovat vzdělávací projekt pro předškolní děti 5-7 let, jehož hlavním motivem jsou zvířata. Seznámit děti s nejznámějšími volně žijícími zvířaty, jejich životem a jejich případnými predátory. Děti získají ...
 • Vykoukalová, Lucie
  Závěrečná práce se zabývá dopravní výchovou ve školní družině a je zaměřena na výuku dopravní výchovy. Rozvojem lidské společnosti se doprava stala nedílnou součástí života, která se dotýká každého jedince již od raného ...
 • Vítečková, Martina
  Závěrečná práce se zabývá rozvíjením čtenářství ve školní družině. Cílem je vypracovat pedagogický projekt na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti a dalšího využití volného času u dětí mladšího školního věku. Probudit ...
 • Svobodová, Jana
  Závěrečná práce v podobě pedagogického projektu s názvem České vánoční tradice ve školní družině je zaměřena na přiblížení historických zvyklostí v době adventu v Čechách.V první části se zabývá funkcemi výchovy ve volném ...
 • Sasková, Marcela
  Předmětem závěrečné práce je projekt, jehož smyslem je posílit sociální vazby mezi dětmi a seniory formou vybraných volnočasových aktivit, které interaktivně rozvíjejí jejich komunikační, fyzické a paměťové schopnosti. ...
 • Pleštilová, Jana
  Závěrečná práce se zabývá problematikou volnočasových aktivit pro žáky s poruchou autistického spektra. Jejím cílem je přiblížit tuto problematiku, popsat v jakých institucích a volnočasových aktivitách mají možnost děti ...
 • Michelová, Jaroslava
  Práce se zabývá volnočasovými aktivitami dětí mladšího školního věku během hlavních letních prázdnin. Text je zaměřen na rozvoj čtenářství a upevnění získaných čtenářských návyků. Podporuje včlenění a socializaci dětí do ...
 • Jarošová, Blanka
  Tato závěrečná práce pojednává o trénování paměti seniorů v sociálním zařízení. Část teoretická se zabývá především seniory bez výrazných poruch kognitivních funkcí. A to především krátkodobou pamětí, pamětí jako takovou, ...

View more