Literární projekt - pohádka a její využití v mateřské škole

Abstract
Tématem bakalářské práce je využití dvou literárních textů zahrnující výchovně-vzdělávací činnosti pro rozvoj dětí předškolního věku. Odborná práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje literární výchově v předškolním vzdělávání, projektu, vývojové psychologii, dramatické výchově a jejím metodám. Obsahem praktické části bakalářské práce je popis metodických listů, dále vyhodnocení projektů metodou strukturovaného rozhovoru a návrh úprav. Cílem bakalářské práce je vytvoření a zrealizování dvou týdenních programů, které budou následně ověřeny v praxi.
This bachelor's thesis uses two literary texts and educational activities with the aim to develop preschool children's literary skills. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is devoted to literary education in pre-schools, project teaching, developmental psychology and dramatic education and its methods.The content of the practical part of the bachelor thesis is the description of the worksheets created, as well as to the evaluation of projects using structured interviews, and it also suggests some changes. The aim of bachelor thesis is to create and pilot two weekly sessions on the topic Literary Project, which will be verified in practice.
Description
Subject(s)
literární výchova, projekt, předškolní vzdělávání, metodický list, mateřská škola, strukturovaný rozhovor, literary education, project, pre-school education, worksheet, kindergarten, structured interview
Citation
ISSN
ISBN