Příprava předškolního dítěte na vstup do základní školy

Abstract
Bakalářská práce se zabývá přípravou předškolního dítěte na vstup do základní školy ve dvou vybraných mateřských školách.Teoretická část obsahuje studium předškolní pedagogiky, školní zralosti, školní připravenosti a rozbor vývoje předškolního dítěte, který je rozdělen do oblasti tělesné, kognitivní a sociální. Praktická část využívá studie vývoje předškolního dítěte a aplikuje tyto oblasti v přímém pozorování a strukturovaném rozhovoru s učitelkami z vybraných MŠ z totožného regionu. Výzkumné šetření je zakončeno tvorbou metodických materiálů, které pomáhají připravit děti na vstup na základní školu.
The bachelor thesis deals with the readiness of s child of a pre-school age in terms of entering/starting elementery school, specifically at two chosen kindergartens.The theorical part contains the study of pre-school pedagogy, school readiness and maturity. Further, it examines the analysis of the pre-school child´sevolution, which id divided into physical, cognitive and social fields.The partical part uses a study of the development of a pre-school child and applies the areas in direct observation and structured interview with teachers from selected kindegartens from the same region. The research survey ends with the creation of methodological materials that help prepare children to enter primary school.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: mateřská škola, školní zralost a připravenost, dítě předškolního věku, strukturovaný rozhovor, Key words: kindergarten, school maturity and readiness, child of a pre-school age, structured interview
Citation
ISSN
ISBN