Využití barev v mateřské škole

Abstract
Cílem práce je vytvořit týdenní program zaměřený na práci s barvou. Připravit a zahrnout do něj rozvíjející výtvarné a pracovní činnosti pro děti předškolního věku. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.Teoretická část se zabývá dítětem a dětstvím z pohledu některých věd. Najdeme zde faktory, které působí na vývoj dítěte. Dále je v této části popsán vývoj dítěte předškolního věku. Je zde kapitola, která se věnuje dítěti a umění, jaký je jeho smysl a jaké jsou jeho funkce. V další kapitole najdeme proč, a co dítě kreslí, jaká je kresba a malba dítěte předškolního věku. Podíváme se, jaké jsou doporučené rady pro výtvarnou výchovu malých dětí. Dozvíme se, co je barva a jak vzniká, podíváme se na základní dělení barev, seznámíme se s barevnýmkruhem. V poslední kapitole si charakterizujeme základní a odvozené barvy z několika hledisek. Praktická část obsahuje týdenní program s názvem Duhová víla. Najdeme v něm deset výtvarných a pracovních činností zaměřených na práci s barvou. Činnosti jsou formou metodických listů rozděleny do pěti pracovních dnů.
The point of the work is to create a weekly program aimed to work with colour. To prepare and include in it progressive art and working activities for preschool children. Bachelor thesis is divided in theoretical and practical part.The theoretical part deals with child and childhood from point of view some science. Here we find factors affecting the child evolution. Further is in this part describes evolution of child in preschool age. There is a chapter which deals with child and art, what is his sense and his function. In the next chapter is describes why and what child paint, what the drawing looks like. We will see the recommended tips for art education of little children. We will learn what colour is and how it is created. We will look at the basic division of colours. We will meet with the colour circle. The last chapter characterises the basic and derived colours from several points of view. The practical part involves weekly program called Rainbow Fairy. We will find ten art and working activities focused on working with paint. Activities are divided in the form of methodological sheets to five working days.
Description
Subject(s)
Barvy, předškolní dítě, mateřská škola, týdenní program, metodický list, reflexe, Colours, preschool child, kindergarten, weekly program, methodological sheet, reflection
Citation
ISSN
ISBN