Generace superkontinua ve fotonickém vlákně a objemových materiálech

Abstract
Bakalářská práce se zabývá nelineární odezvou optických materiálů při dopadu vysoce výkonného laserového záření. Pozornost byla věnována nelineárnímu jevu zvanému generace superkontinua, jenž vede k výraznému rozšíření frekvenčního pásma vstupujícího záření. V této práci bylo superkontinuum experimentálně generováno v objemovém vzorku krystalu safíru pomocí zesilovaných emtosekundových laserových pulsů, jejichž energie se pohybovala v řádu mikrojoulů. Dále proběhla generace ve fotonickém vlákně budícími fs pulsy s nanojaulovou energií. Pro analýzu výstupního záření bylo zvoleno hyperspektrální proměřování. V případě safíru bylo superkontinuum pozorováno v rozsahu vlnových délek 480-2500 nm, ve fotonickém vlákně spektrum superkontinua pokrývalo oblast 750-2500 nm. Bylo provedeno testování vlivu intenzity dopadajícího zářenía jeho pulsní frekvence v rozsahu 1 kHz až 100 kHz. Následně proběhla analýza účinků nelineárních jevů na vstupní svazek světla z hlediska jeho stability a divergence.
This bachelor's thesis concentrates on the non-linear response of optical materials when exposed to high-power laser radiation. It is focused on the non-linear phenomenon called supercontinuum generation, which leads to great broadening of the frequency bandwidth of the incident radiation. In this work, the supercontinuum was experimentally generated in a sapphire crystal volume sample using an amplified femtosecond laser with microjoule energy pulses.Further, the supercontinuum was generated in a photonic crystal fibre by applying nanojoule fs laser pulses. The hyperspectral characterization was chosen for the output radiation analysis. The supercontinuum was observed to cover the wavelength range of 480-2500 nm in the sapphire crystal and in the wavelength range of 750-2500 nm in the photonic crystal fibre. The effect of input radiation intensity and its pulse repetition rate in the frequency range between 1 kHz and 100 kHz were tested. Finally, the effects of nonlinearphenomena on the entering beam of light in terms of its stability and divergence were analysed.
Description
Subject(s)
superkontinuum, nelineární jevy třetího řádu, ultrakrátké pulsy, fotonické vlákno, safír, supercontinuum, third order non-linear effects, ultrashort pulses, photonic crystal fibre, sapphire
Citation
ISSN
ISBN