Řízení výkonnosti klastrů

Abstract
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou hodnocení vlivu klastrových organizací na finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů. Obecně se pojem klastr používá pro označení vzájemně propojených podnikatelských a nepodnikatelských subjektů nacházejících se v určitém geografickém regionu, které si mezi sebou nejen konkurují, ale často spolu i spolupracují. Sdružování ekonomických subjektů do klastrů patří k nástrojům hospodářské politiky, které má za cíl podpořit inovační schopnost podniků, finanční výkonnost podniků, společný výzkum mezi soukromým a veřejným sektorem a ve výsledku posílit konkurenceschopnost regionů, států a subjektů v nich působících. Cílem předložené disertační práce je zjistit, zda v podmínkách České republiky existuje rozdíl mezi finanční výkonností klastrových organizací vzniklých přístupem bottom-up a top-down. Dále se práce také zaměřuje na zjištění toho, zda existuje rozdíl ve finanční výkonnosti vybraných klastrových organizací v České republice a na Slovensku. V návaznosti na tyto cíle disertační práce také zjišťuje, zda má členství podnikatelských subjektů v klastrových organizacích pozitivní dopad na jejich finanční výkonnost. V souladu s definovanými cíli jsou poté formulovány výzkumné otázky, na které jsou získány odpovědi pomocí aplikace vybraných kvantitativních metod. V první části disertační práce je nejprve zpracován teoretický rámec problematiky shrnující bezprostředně související oblasti k otázce klastrů a hodnocení jejich výkonnosti, zejména finanční výkonnosti. Při zpracování teoretického rámce bylo využito převážně zahraniční literatury a odborných článků z renomovaných databází. Na teoretickou část plynule navazuje praktická část, ve které jsou pomocí kvantitativních metod ověřeny tři výzkumné otázky. V závěrečné části disertační práce jsou poté shrnuty a diskutovány zjištěné výsledky.
This thesis deals with the evaluation of the influence of cluster organizations on the financial performance of member business entities. Generally, the term cluster is used to refer to interconnected business and non-business entities located in a particular geographic region that not only compete with each other, but often also work together. Clustering economic operators is one of the economic policy instruments aimed at boosting enterprise innovation capacity, the financial and innovation performance of businesses, joint research between the private and public sectors and, as a result, enhancing the competitiveness of regions, states and entities operating in them. The aim of this thesis is to find out whether there is a difference between the financial performance of cluster organizations created by the bottom-up and top-down approach in the Czech Republic. Furthermore, the thesis also focuses on determining whether there is a difference in the financial performance of selected cluster organizations in the Czech Republic and Slovakia. Following these objectives, the dissertation also investigates whether the membership of business entities in cluster organizations has a positive impact on their financial performance. In accordance with the defined objectives, research questions are formulated and answers are obtained by applying selected statistical and quantitative methods. In the first part of the dissertation, the theoretical framework of the issue is summarized, summarizing immediately related areas to the question of clusters and evaluation of their performance, especially financial performance. The theoretical framework was mainly used by foreign literature and professional articles from reputable databases. The theoretical part is continuously followed by the practical part, in which three research questions are verified using quantitative methods. The final part of the dissertation then summarizes and discusses the findings.
Description
Subject(s)
klastr, výkonnost, klastrová organizace, finanční výkonnost, ekonomická přidaná hodnota, měření výkonnosti, přístup bottom-up, přístup top-down, cluster, performance, cluster organization, financial performance, economic value added, performance measuring, bottom-up approach, top-down approach
Citation
ISSN
ISBN
Collections