Rok 2020

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Řízení výkonnosti klastrů
    Pelloneová, Natalie; ; Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D. Skolitel : 54974
    Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou hodnocení vlivu klastrových organizací na finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů. Obecně se pojem klastr používá pro označení vzájemně propojených podnikatelských a nepodnikatelských subjektů nacházejících se v určitém geografickém regionu, které si mezi sebou nejen konkurují, ale často spolu i spolupracují. Sdružování ekonomických subjektů do klastrů patří k nástrojům hospodářské politiky, které má za cíl podpořit inovační schopnost podniků, finanční výkonnost podniků, společný výzkum mezi soukromým a veřejným sektorem a ve výsledku posílit konkurenceschopnost regionů, států a subjektů v nich působících. Cílem předložené disertační práce je zjistit, zda v podmínkách České republiky existuje rozdíl mezi finanční výkonností klastrových organizací vzniklých přístupem bottom-up a top-down. Dále se práce také zaměřuje na zjištění toho, zda existuje rozdíl ve finanční výkonnosti vybraných klastrových organizací v České republice a na Slovensku. V návaznosti na tyto cíle disertační práce také zjišťuje, zda má členství podnikatelských subjektů v klastrových organizacích pozitivní dopad na jejich finanční výkonnost. V souladu s definovanými cíli jsou poté formulovány výzkumné otázky, na které jsou získány odpovědi pomocí aplikace vybraných kvantitativních metod. V první části disertační práce je nejprve zpracován teoretický rámec problematiky shrnující bezprostředně související oblasti k otázce klastrů a hodnocení jejich výkonnosti, zejména finanční výkonnosti. Při zpracování teoretického rámce bylo využito převážně zahraniční literatury a odborných článků z renomovaných databází. Na teoretickou část plynule navazuje praktická část, ve které jsou pomocí kvantitativních metod ověřeny tři výzkumné otázky. V závěrečné části disertační práce jsou poté shrnuty a diskutovány zjištěné výsledky.