Řízení výkonnosti klastrů

dc.contributorBurger Peter, doc. Ing. PhD.;Staníčková Michaela, doc. Ing. Ph.D. : 67536;67535
dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorPelloneová, Natalie
dc.contributor.otherŽižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D. Skolitel : 54974
dc.date.accessioned2020-09-08T02:30:44Z
dc.date.available2020-09-08T02:30:44Z
dc.date.committed2019-3-20
dc.date.defense2020-05-13
dc.date.submitted2015-10-31
dc.date.updated2020-5-13
dc.degree.levelPh.D.
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá problematikou hodnocení vlivu klastrových organizací na finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů. Obecně se pojem klastr používá pro označení vzájemně propojených podnikatelských a nepodnikatelských subjektů nacházejících se v určitém geografickém regionu, které si mezi sebou nejen konkurují, ale často spolu i spolupracují. Sdružování ekonomických subjektů do klastrů patří k nástrojům hospodářské politiky, které má za cíl podpořit inovační schopnost podniků, finanční výkonnost podniků, společný výzkum mezi soukromým a veřejným sektorem a ve výsledku posílit konkurenceschopnost regionů, států a subjektů v nich působících. Cílem předložené disertační práce je zjistit, zda v podmínkách České republiky existuje rozdíl mezi finanční výkonností klastrových organizací vzniklých přístupem bottom-up a top-down. Dále se práce také zaměřuje na zjištění toho, zda existuje rozdíl ve finanční výkonnosti vybraných klastrových organizací v České republice a na Slovensku. V návaznosti na tyto cíle disertační práce také zjišťuje, zda má členství podnikatelských subjektů v klastrových organizacích pozitivní dopad na jejich finanční výkonnost. V souladu s definovanými cíli jsou poté formulovány výzkumné otázky, na které jsou získány odpovědi pomocí aplikace vybraných kvantitativních metod. V první části disertační práce je nejprve zpracován teoretický rámec problematiky shrnující bezprostředně související oblasti k otázce klastrů a hodnocení jejich výkonnosti, zejména finanční výkonnosti. Při zpracování teoretického rámce bylo využito převážně zahraniční literatury a odborných článků z renomovaných databází. Na teoretickou část plynule navazuje praktická část, ve které jsou pomocí kvantitativních metod ověřeny tři výzkumné otázky. V závěrečné části disertační práce jsou poté shrnuty a diskutovány zjištěné výsledky.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the evaluation of the influence of cluster organizations on the financial performance of member business entities. Generally, the term cluster is used to refer to interconnected business and non-business entities located in a particular geographic region that not only compete with each other, but often also work together. Clustering economic operators is one of the economic policy instruments aimed at boosting enterprise innovation capacity, the financial and innovation performance of businesses, joint research between the private and public sectors and, as a result, enhancing the competitiveness of regions, states and entities operating in them. The aim of this thesis is to find out whether there is a difference between the financial performance of cluster organizations created by the bottom-up and top-down approach in the Czech Republic. Furthermore, the thesis also focuses on determining whether there is a difference in the financial performance of selected cluster organizations in the Czech Republic and Slovakia. Following these objectives, the dissertation also investigates whether the membership of business entities in cluster organizations has a positive impact on their financial performance. In accordance with the defined objectives, research questions are formulated and answers are obtained by applying selected statistical and quantitative methods. In the first part of the dissertation, the theoretical framework of the issue is summarized, summarizing immediately related areas to the question of clusters and evaluation of their performance, especially financial performance. The theoretical framework was mainly used by foreign literature and professional articles from reputable databases. The theoretical part is continuously followed by the practical part, in which three research questions are verified using quantitative methods. The final part of the dissertation then summarizes and discusses the findings.en
dc.description.mark
dc.format175 s. + 75 s. příloh
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky, Mapy ROM
dc.identifier.signatureD 202000044
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157582
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonPAVELKOVÁ, D., et al.. 2009. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2689-2. SO¨LVELL, O¨., G. LINDQVIST a CH. H. M. KETELS. 2003. The cluster initiative greenbook. Sweden: Ivory Tower. ISBN 91-974-7831-8. ANDERSSON, T., S. S. SERGER, J. SORVIK a W. E. HANSON. 2004. The Cluster Policies White Book. Malmo, Sweden: International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development. PORTER, M. E. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press. ISBN 0029253616.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectklastrcs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectklastrová organizacecs
dc.subjectfinanční výkonnostcs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjectměření výkonnostics
dc.subjectpřístup bottom-upcs
dc.subjectpřístup top-downcs
dc.subjectclusteren
dc.subjectperformanceen
dc.subjectcluster organizationen
dc.subjectfinancial performanceen
dc.subjecteconomic value addeden
dc.subjectperformance measuringen
dc.subjectbottom-up approachen
dc.subjecttop-down approachen
dc.titleŘízení výkonnosti klastrůcs
dc.titleCluster Performance Managementen
dc.typedisertační prácecs
local.degree.abbreviationDoktorský
local.degree.disciplineREP
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationP6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE19000364
local.identifier.stag40922
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06667411
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo44
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pelloneova_final.pdf
Size:
3.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hodnoceni_skolitele.pdf
Size:
214.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudky_oponentu.pdf
Size:
424.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Prubeh_obhajoby.pdf
Size:
107.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections