Dopady IFRS 16 - Leasingy na vykazování majetku a zdrojů v prostředí České republiky

Abstract
Diplomová práce se zabývá dopady IFRS 16 - na vykazování majetku a zdrojů v prostředí České republiky. Zabývá se především komparací vykazování leasingu podle IFRS 16 a českých účetních předpisů. Práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá teorií a druhá část práce je analytická. Práce je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola je věnována účetnictví a jeho významu. Dále je první kapitola věnována teorii českých účetních předpisů a mezinárodních standardů. Druhá kapitola přechází k samotnému leasingu a popisuje jeho specifika jak z pohledu českých účetních předpisů, tak IFRS 16. Poté následuje třetí kapitola, která je věnována finanční analýze vybraných ukazatelů a zakončuje teoretickou část práce. Čtvrtá kapitola je začátkem analytické části, která porovnává dopady různého účetního zachycení leasingu na majetek a zdroje fiktivní společnosti XY. Poslední kapitola je věnována poměrovým ukazatelům finanční analýzy. Finanční analýza klade důraz na ukazatele rentability, zadluženosti a aktivity.
The diploma thesis deals with the impacts of IFRS 16 - on the reporting of assets and resources in the environment of the Czech Republic. It mainly deals with the comparison of leasing reporting according to IFRS 16 and Czech accounting regulations. The thesis is divided into two parts. The first one deals with theory and the second part of the thesis is analytical. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is devoted to accounting and its importance. Furthermore, the first chapter is devoted to the theory of Czech accounting regulations and international accounting standards. The second chapter moves on to the lease itself and describes its specifics according to Czech accounting regulations and IFRS 16. This is followed by the third chapter, which is devoted to the financial analysis of selected indicators and concludes the theoretical part of the thesis. The fourth chapter is the beginning of the analytical part, which compares the effects of different accounting reporting of leasing on the assets and resources of the fictitious company XY. The last chapter deals with the selected indicators of financial analysis, like profitability, indebtedness and activity.
Description
Subject(s)
České účetní předpisy, finanční analýza, IFRS 16, leasing, majetek, rozvaha, ukazatel aktivity, ukazatel rentability, ukazatel zadluženosti, výkaz zisku a ztráty, závazky, Activity indicator, assets, balance sheet, Czech accounting regulations, financial analysis, IFRS 16, indebtedness indicator, lease, liabilities, profit and loss statement, profitability indicator
Citation
ISSN
ISBN