Konkurenceschopnost ubytovacích zařízení na Královedvorsku

Abstract
Závěrečná práce se zabývá konkurenceschopností ubytovacích zařízení v královedvorském regionu. Jejím cílem je zhodnocení konkurenceschopnosti Penzionu na Faře v porovnání s vybranými konkurenty. Teoretická část se zabývá objasněním základních pojmů jako je konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda a konkurenční strategie a poté popisuje způsoby měření konkurenceschopnosti - SWOT a PEST analýzu, Porterův model pěti konkurenčních sil a finanční analýzu. Na teoretickou část navazuje praktická pasáž, která pomocí SWOT analýzy představuje tři ubytovací zařízení s podobnými službami, které nabízí i Penzion na Faře a v posledních kapitolách je pomocí SWOT a PEST analýzy vyhodnocena aktuální situace Penzionu na Faře. Dle zjištěných výsledků jsou potom navrhnuta řešení, která zvýší jeho konkurenceschopnost.
The final thesis deals with the competitiveness of accommodation facilities in the region of Dvůr Králové nad Labem. Its goal is to analyze the competitiveness of Penzion na Faře compared to chosen competitors.The theoretical part deals with the explanation of basic concepts which are competition, competitiveness, competitive advantage and competitive strategy and then describes ways of measuring competitiveness - SWOT and PEST analysis, Porter's model of five competitive forces and financial analysis. The theoretical part is followed by a practical passage, presents three accommodation facilities with similar services by SWOT analysis, which is also offered by Penzion na Faře and in the recent chapters the current situation of Penzion na Faře is evaluated by current SWOT and PEST analysis. Based on the findings, solutions are proposed to increase its competitiveness.
Description
Subject(s)
Konkurence, konkurenceschopnost, ubytovací zařízení, SWOT analýza, Královedvorsko, Competition, competitiveness, accommodation, region of Dvůr Králové nad Labem, SWOT analysis
Citation
ISSN
ISBN