Kalkulace a tvorba cen ve vybraném podniku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou kalkulací a tvorby cen vybraného podnikatelského subjektu. První část se věnuje teoretickým východiskům týkajících se kalkulace nákladů a cenové tvorbě. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a vymezeny kalkulační metody i techniky. Cenová tvorba je popsána z pohledu metod tvorbya cenových strategií. Podklady pro teoretickou část práce byly čerpány z odborné literatury. Druhá část se zabývá charakteristikou podniku Crystalex CZ s.r.o. Zahrnuje historii firmy, výrobní proces jedné sklenice, samotné kalkulace nákladů a stanovení prodejní ceny konečnému zákazníkovi. Závěrem této části je zhodnocení a návrh konkrétního zlepšení v postupu kalkulace.
The Bachelor thesis covers the issue of calculations and pricing of a selected business entity. The first part focuses on theoretical basis of cost calculations and pricing, as well as definition of basic terms, calculation methods and techniques. Pricing is described in terms of creation methods and pricing strategies. Theoretical part of the thesis is based on reference books.The following part aims to introduce the company Crystalex CZ, s.r.o. with a focus on the history of the company, glass production process, the cost calculations applied within a company. In addition, the way of calculating the final selling price is illustrated. The final part of Bachelor thesis assesses and suggests particular improvements in the calculation process.
Description
Subject(s)
kalkulace nákladů, kalkulační metody, kalkulační techniky, cenová tvorba, metody tvorby cen, cenové strategie, prodejní cena, cost calculations, calculation methods, calculation techniques, pricing methods, pricing strategies, selling price
Citation
ISSN
ISBN