Postavení maloobchodního řetězce na českém a portugalském trhu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Matějovská Petra, Ing. Ph.D., MBA : 58382
dc.contributor.author Králová, Daniela
dc.date.accessioned 2020-07-14T05:35:37Z
dc.date.available 2020-07-14T05:35:37Z
dc.date.submitted 2018-10-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157294
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na postavení maloobchodního řetězce H&M na českém a portugalském trhu. Práce je rozčleněna do šesti hlavních částí. V prvních části jsou vymezené základní pojmy spojené s obchodem a maloobchodem, jejich druhy, rozdílem mezi zákazníkem a spotřebitelem, společenská odpovědnost firem a metody hodnocení vnitřního a vnějšího okolí podniku. Druhá část seznamuje se samotným maloobchodním řetězcem H&M, jeho historií a vývojem, hodnotami řetězce, společenskou odpovědností, vztahu k zákazníkům, organizační strukturou řetězce a také s postojem k pracovním podmínkám u svých dodavatelů. Následuje část s finančními ukazateli, které mapují současný stav společnosti. Další část je věnována současnému postavení maloobchodního řetězce na trhu v České republice a Portugalsku včetně konkurence na těchto trzích. Zmapováno je také externí okolí společnosti H&M pomocí Porterovy analýzy 5 sil, PEST analýzy a metody 4C. Je provedena SWOT matice, která zobrazuje silné a slabé stránky řetězce, jeho příležitosti a hrozby na trhu. Následují možnosti rozvoje společnosti na Českém a Portugalském trhu A bakalářská práce je zakončena vyhodnocením používaných postupů a jejích zjištění. Cílem této bakalářské práce je zmapování současného postavení daného maloobchodního řetězce na zmíněných trzích a zmapování jeho možného budoucího rozvoje. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis is focused on the position of a retail chain in the Czech and Portuguese markets. The thesis itself is divided into six parts. First section deals with theoretical definitions of trade and retail, the difference between a customer and a consumer, corporate social responsibility, methods of assessing the internal and external environment of the company. The second part focuses on the introduction of the retail chain H&M, its history and development, its values, corporate social responsibility, relationship with its customers, organizational structure and its approach against working conditions of its suppliers. The following part shows financial indicators that survey the contemporary status of the company. Another part is devoted to the position of the retail chain on the market in the Czech Republic and Portugal, including competition in these markets. The external environment of H&M is mapped using Porter's 5 forces analysis, PEST analysis, and 4C method. SWOT matrix shows strengths, weaknesses, opportunities, and threats but also its possible strategies. Last but not least is the chapter of the possible development of H&M in the Czech and Portuguese markets. The bachelor thesis is concluded by an evaluation of used procedures. The purpose of this bachelor thesis is to analyze the current state and map out future progress of the chosen retail chain on the Czech and Portuguese markets. en
dc.format 93 (159 475 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky Žádné.
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Obchod cs
dc.subject řetězec H&M cs
dc.subject H&M Česko cs
dc.subject H&M Portugalsko cs
dc.subject SWOT matice H&M cs
dc.subject PEST analýza H&M cs
dc.subject Retail en
dc.subject retail chain of H&M en
dc.subject H&M Czech Republic en
dc.subject H&M Portugal en
dc.subject SWOT matrix of H&M en
dc.subject PEST analysis of H&M en
dc.title Postavení maloobchodního řetězce na českém a portugalském trhu cs
dc.title Position of Retail Chain on the Czech and Portuguese market en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2020-6-23
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2020-06-23
dc.date.committed 2020-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KPE
dc.identifier.signature V 202001827
local.identifier.stag 38484
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline MO
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06666614
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 1827
local.identifier.author E16000193
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account