Možnosti externího financování podniku

Abstract
Bakalářská práce s názvem Možnosti externího financování podniku vymezuje možnosti, jakými může podnik financovat investice. První část práce se zabývá podnikovým kapitálem. Jsou zde vysvětleny pojmy finance podniku, finanční struktura podniku dlouhodobé a krátkodobé zdroje financování a vlastní a cizí zdroje financování. Druhá část práce se zabývá interními zdroji, kterými jsou odpisy, nerozdělený zisk a fondy a také externími zdroji financování, mezi něž patří emise akcií a dluhopisů, dlouhodobé úvěry a alternativní metody financování. Třetí část bakalářské práce obsahuje porovnání leasingu a úvěru a vyhodnocení, která forma je pro podnik efektivnější. Komparace je prováděna metodou diskontovaných výdajů na leasing a úvěr. Cílem práce je zformulovat návrh doporučení pro financování vybrané firmy.
Thesis about The possibility of external financing of the company defines the options possible for the company in order to finance its investments. The first part of the thesis deals with corporate capital. It explains the concepts of corporate finance, the financial structure of the company long-term and short-term sources of financing and own and external sources of financing The second part of the thesis deals with internal sources such as depreciation, undivided profit and funds. Main part also deals with external sources of financing, that includes share and bond issues, long-term loans and alternative financing methods. The third part of this thesis is the evaluation of each methods (leasing and loans) and what form is more effective for the company. The aim of the thesis is to formulate a recommendation for financing a selected company.
Description
Subject(s)
Externí financování, leasing, bankovní úvěr, metoda čisté výhody leasingu, komparace, External financing, leasing, bank loan, net leasing advantage method, comparison
Citation
ISSN
ISBN