Aplikace pro plánování sportovního tréninku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Hnídek Jiří, Ing. Ph.D. : 55849
dc.contributor.advisor Vraný Jiří, Mgr. Ph.D. : 54918
dc.contributor.author Rysaeva, Anzhelika
dc.date.accessioned 2020-02-28T12:53:04Z
dc.date.available 2020-02-28T12:53:04Z
dc.date.submitted 2018-10-18
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/154523
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na implementaci webové aplikace pro vytrvalostní sporty, která je určena pro cyklistiky, běžce, lyžaře atd. Aplikace nabízí trenérům možnost vytvářet tréninkové plány a sportovcům tyto tréninkové plány číst a reportovat průběh tréninku. Dosažení daného cíle v této práci probíhá zaprvé zkoumáním problematiky programování webových služeb a populárních webových řešení sportovních aplikací, a zadruhé zvolením vhodných technologií pro vývoj a následným návrhem vlastního řešení, které je podrobně popsané v kapitole Rešerše. Jedním z důležitých kroků pro dosažení cíle je implementace rozhraní, která je podrobněji popsaná v kapitole Webová aplikace. V ní se soustředím na popis použitých technologií a jednotlivých implementovaných funkcí pro tuto webovou aplikaci. Webová aplikace využívá programovací jazyk TypeScript, JavaScriptovou knihovnu React, pomocné React nástroje Context a knihovnu Ant Design pro implementaci klientské části, a systém Node.js a framework Express.js pro realizaci serveru a také nerelační databáze MongoDB pro práci s daty. Poslední část bakalářské práce je věnována zhodnocení dosažených výsledků a plánům rozšíření funkcí této webové aplikace do budoucna. cs
dc.description.abstract This bachelor's thesis focuses on the implementation of an endurance sports web application which was developed for sportsmen such as cyclists, runners or skiers. Thanks to this application, coaches build training plans for athletes who can access them during their training session. Moreover, this application enables an easy addition of comments to any activity. The goals of this thesis are focused on programming of web services and popular web-based solutions for sport applications. Moreover, it focuses on the selection of appropriate technologies for the development of an own application. The above-mentioned process is described in detail in the chapter Research. This thesis is specifically concerned with the implementation of an interface which is discussed in the chapter Web Application. This chapter focuses on the description of technologies used and the features implemented. The web application uses a programming language TypeScript, JavaScript library React, React auxiliary tools Context and the Ant Design library for programming the client - side of the web application. Node.js and server framework Express.js were used to implement the backend part of the web aplication, data management is handled by the non-relational database MongoDB. The last chapter of the thesis evaluates the results achieved and explores the future development of the web application. en
dc.format 43 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] RICHARDSON, Leonard a Michael AMUNDSEN. RESTful Web APIs. Beijing: O'Reilly, 2013. ISBN 978-1449358068.
dc.relation.isbasedon [2] SUBRAMANIAN, Vasan. Pro MERN stack: full stack web app development with Mongo, Express, React, and Node. Berkeley, California: Apress, 2017. Books for professionals by professionals. ISBN 978-1484226520.
dc.relation.isbasedon [3] BANKS, Alex a Eve PORCELLO. Learning React: functional web development with React and Redux. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017. ISBN 978-1491954621.
dc.rights Vysoko�kolsk� z�v�re�n� pr�ce je autorsk� d�lo chr�n�n� dle z�kona �. 121/2000 Sb., autorsk� z�kon, ve zn�n� pozd�j��ch p�edpis�. Je mo�n� po�izovat z n�j na sv� n�klady a pro svoji osobn� pot�ebu v�pisy, opisy a rozmno�eniny. Jeho vyu�it� mus� b�t v souladu s autorsk�m z�konem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a cita�n� etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Webové aplikace cs
dc.subject plánování sportovního tréninku cs
dc.subject REST cs
dc.subject MongoDB cs
dc.subject TypeScript cs
dc.subject React cs
dc.subject Node.js cs
dc.subject Web application en
dc.subject sport training plans en
dc.subject REST en
dc.subject MongoDB en
dc.subject TypeScript en
dc.subject React en
dc.subject Node.js en
dc.title Aplikace pro plánování sportovního tréninku cs
dc.title Application for sport training plans en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2020-2-5
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2020-02-05
dc.date.committed 2019-4-30
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
dc.identifier.signature V 202001685
local.identifier.stag 38831
local.degree.programme Informační technologie
local.degree.discipline IT
local.faculty.abbreviation FM
local.degree.programmeabbreviation B2646
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06634156
local.degree.abbreviation Bakal��sk�
local.poradovecislo 1685
local.identifier.author M16000051
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account