Návrh nového bezpečnostního systému pro motorkáře

Abstract
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout bezpečnostní systém pro motorkáře pro zvýšení viditelnosti za snížené viditelnosti, jeho detailní popis a následnou implementaci do motocyklové bundy, společně s ekonomickým zhodnocením celého systému. V teoretické části jsou popsány obecné vlastnosti optických vláken, zejména světelná intenzita. Byly zde vypočteny i parametry, které se týkají bezpečného užívání oděvu se systémem. V neposlední řadě je popsáno i vlastní využití vláken v praxi. V praktické části je detailně popsána samotná realizace bezpečnostního systému. Na trhacím přístroji byly naměřeny síly potřebné k přetrhnutí konektoru systému a též světelná intenzita vláken v závislosti na vzdálenosti od světelného zdroje.
The bachelor thesis describes the design of a new safety system for motorcyclists in a worse weather, detailed description and implementation into motorcycle jacket, together with economic evaluation. The theoretical part describes the general properties of optical fibers, mostly light intensity. Parameters relating to the safe use of clothing with the system have also been calculated. Last but not least, the actual use of fibers in practice is described. The practical part describes in detail the realization of the system. The tearing apparatus measured the forces needed to destroy the system connector as well and the light intensity of the fibers depending on the distance from the light source.
Description
Subject(s)
optické vlákno, bezpečnostní systém, intenzita svítivosti, síly v přetrhu, ekonomické zhodnocení, optical fiber, safety system, intensity of luminale, forces, economic evaluation
Citation
ISSN
ISBN