Geometrie a prodyšnost padákových tkanin

Abstract
Diplomová práce se zabývá hodnocením padákových tkanin z hlediska jejich geometrické struktury, a také prodyšnosti. V úvodu rešeršní části jsou charakterizovány padákové tkaniny a jsou zde uvedeny požadavky na jejich vlastnosti. Další část rešerše se zabývá popisem parametrů tkanin a multifilu, jako základního prvku struktury padákových tkanin. Multifil je zde hodnocen především z hlediska jeho příčné deformace ve tkanině, která má vliv na koncové vlastnosti padákových tkanin.Značná část práce je věnována testování prodyšnosti, která byla hodnocena pomocí třech měřících přístrojů. V rámci prodyšnosti je hodnocena její závislost na tlakovém rozdílu a jsou ověřovány modely popisující tuto závislost. Je zde také hodnocena nerovnoměrnost prodyšnosti v určitých částech tkanin.Motivací práce je navržení teoretického modelu pro predikci vlastností padákových tkanin, jako je zejména plošná hmotnost, porozita a s ní související prodyšnost. Vztahy jsou navrženy v závislosti na zploštění multifilu. Výsledky vztahů jsou následně ověřovány pomocí experimentálně získaných hodnot.
The thesis deals with the evaluation of parachute fabrics in terms of their geometric structure and also their air permability. Parachute fabrics are characterized in the introduction of the search section and requirements for their properties. The next part of the research deals with the description of parameters of fabrics and multifilament as a basic element of the structure of parachute fabrics. Multifil is evaluated here primarily in terms of its lateral deformation in the fabric, which affects the resulting properties of parachute fabrics.Significant part of the thesis is devoted to testing air permability, which was evaluated using three measuring instruments. There is evaluated dependence of air permeability on pressure difference and models describing this dependence are verified. There is also assessed the non-uniformity of air permeability in certain parts of fabrics.The motivation of the thesis is to propose a theoretical model for predicting important properties of parachute fabrics, such as, basis weight, porosity and associated air permeability. Relationships are designed based on flattening multifilament. The results of relationships are then verified using experimentally obtained values.
Description
Subject(s)
Padákové tkaninyMultifilProdyšnostNerovnoměrnostPredikce, Parachute fabricsMultifilAir permeabilityIrregularitiesPrediction
Citation
ISSN
ISBN