Určení deformace a napětí v okolí promáčkliny v ocelové troubě pomocí experimentu a výpočtu

Abstract
Tato diplomová práce za zabývá elasto-plastickým chováním trouby během její indentace. Je vyvíjen MKP model, který umožní simulaci indentace trouby. Jsou vyvinuty dva algoritmy, které slouží pro vyhodnocení naměřených tenzometrických dat za pomoci kombinovaného Poissonova čísla a sekantova modulu a nebo na základě zákona tečení.
The aim of this thesis is elasto-plastic behaviour of the pipeline during its indentation. It is developing numerical FEM model with ability to simulate indentation process of the pipeline. It is developed algorithm to determinated stresses from measurement data from gauges. In this thesis were used two different calculation methods. The first method is based on secant modulus and combined Poisson's ratio and second one is based on associated flow rule.
Description
Subject(s)
plasticita, zákon tečení, sekantový modul, kombinované Poissonovo číslo, MKP model, MKP analýza, reakční síla, síť, kontaktní formulace, plasticity, flow rule, secant modulus, combinated Poisson's ratio, FEM model, FEM analysis, reactional force, mesh, contact formulation
Citation
ISSN
ISBN