Proměny didaktické vybavenosti ve vybraných učebnicích OV pro 6. ročník ZŠ

Abstract
Práce se zabývá analýzou proměn didaktické vybavenosti vybraných učebnic občanské výchovy pro šestý ročník základní školy, jenž byly vydány po roce 1989. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje komplexnímu vymezení pojmu učebnice. Praktická část nejprve popisuje metody práce včetně postupu výběru zkoumaného vzorku učebnic a následného zjištění jejich didaktické vybavenosti. Dále zde nalezneme výsledky analýzy jednotlivých aparátů didaktické vybavenosti, jejich komparaci a interpretaci z hlediska proměn v čase od roku 1989 až po současně vydané učebnice. Práce též obsahuje závěrečné shrnutí zjištěných výsledků a doporučení pro jejich využití v praxi.
This diploma thesis deals with changes of didactic potential of textbooks designed for 6th grade of elementary school and were published after 1989. The thesis is divided into theoretical and practical section. The theoretical section defines the term textbook comprehensively. The practical one presents research methods including the procedure of textbook selection and establishing their didactic potential. The thesis then offers results of the analysis of particular devices of didactic potential, their comparison and also interpretation in terms of changes between 1989 and 2018. The thesis also includes final summary of all the results and recommendation for practical use.
Description
Subject(s)
učebnice, didaktická vybavenost učebnice, aparát prezentace učiva, aparát řídící učení, aparát orientační, verbální komponenty, obrazové komponenty, textbook, didactic potential of textbook, device of curriculum presentation, device of learning control, device of orientation, verbal components, visual components
Citation
ISSN
ISBN