Uplatnění čtenářských strategií při práci s pohádkou

Abstract
Každodenní život vyžaduje potřebu čtení. Děti většinou začínají číst až ve škole. Je však třeba začít rozvíjet předčtenářské dovednosti již v mateřské škole. Vhodným prostředkem k tomu jsou čtenářské strategie. V práci jsou představeny základní pojmy týkající se čtenářské gramotnosti a pregramotnosti, čtenářských dovedností a strategií a jejich charakteristiky. Dále se práce věnuje konkrétním čtenářským strategiím dobře využitelným při práci s dětmi předškolního věku a vhodným textům k rozvíjení jednotlivých strategií v mateřských školách. V praktické části práce předkládá v rámci akčního výzkumu konkrétní příklady toho, jak se strategiemi pracovat, modifikovat je pro různé věkové skupiny dětí a také výsledky, které tento výzkum přinesl.
Everyday life requires the need for reading. Children usually start reading at school. But does it mean that start developing reading skills based on reading strategies already in kindergarten is so soon? I don´t think so. Children learn their reading strategies gradually and they can develop them with our help even if they can´t read themselves.The bachelor thesis is initiated by the characteristics of basic concepts related to reading literacy, reading skills and strategies. It also deals with specific reading strategies applicable to work with pre-school children and appropriate texts to develop individual strategies in kindergartens. In the practical part of the action research, presents concrete examples of how to work with strategies, modifying them for different age groups of children and also the results that this research has brought.
Description
Subject(s)
čtenářská gramotnost, čtenářské strategie, dítě předškolního věku, akční výzkum, pohádka, reading literacy, reading strategies, preschool child, action research, fairy tale
Citation
ISSN
ISBN