Česko-německé vztahy na Liberecku

Abstract
Tématem této bakalářské práce jsou Česko-německé vztahy na Liberecku. Práce se zaměřuje na hlavní události první poloviny dvacátého století a to především na to, jaký dopad měly změny v používání německého a českého jazyka na vztahy mezi Čechy a Němci v jejich každodenním životě. Práce zkoumá takové oblasti života, kde jazyk hraje důležitou roli, jako je například školní systém nebo jazyk v politice. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole jsou vysvětleny pojmy asimilace, akomodace, jazyková krajina a Sudety. Druhá kapitola se věnuje postupné změně v používání úřední řeči za První republiky, kdy němčina musela ustoupit do pozadí. Třetí kapitola se zabývá nástupem Sudet a Protektorátu a také pronikáním německého jazyka na československé území, například do škol nebo do politiky. Čtvrtá kapitola popisuje odsun německého obyvatelstva a s ním opět spojenou změnu úřední řeči v české společnosti, především v Liberci. Poté následuje praktická část, ve které je uvedena analýza rozhovorů s pamětníky a z ní vycházející výsledky o soudobé činnosti německého obyvatelstva na Liberecku.
The topic of this bachelor thesis are The Czech-German relationships in Liberec region. The thesis is focused on the main events of the first half of the twentieth century and especially on how the change in usage of German and Czech language influenced the relationships between Czechs and Germans in their everyday life. The thesis deals with the spheres of life, where the language plays an important role, for instance with the school system or politics. The theoretical part of the thesis is divided into four main chapters. The first chapter provides an explanation of terms assimilation, accommodation, linguistic landscape and Sudetenland. The second chapter is devoted to the gradual change in usage of official language during the first Czechoslovakia. The third chapter describes the rise of the Sudetenland and the Protectorate and also the spreading of German language into Czechoslovakia, for example into schools. The fourth chapter is focused on the removal of Germans after the World War II and on the change of official language in Czech society, primarily in Liberec region. After that follows the practical part of the thesis in which the analysis of the interviews with people that experienced this time is introduced. With the analysis are connected the contemporary activities of the German inhabitants of Liberec that will be also described in the practical part.
Description
Subject(s)
asimilace, akomodace, jazyková krajina, Sudety, jazyk v Liberci, německá menšina v Liberci, assimilation, accommodation, linguistic landscape, Sudetenland, language in Liberec, German minority in Liberec
Citation
ISSN
ISBN