Pohybová aktivita a spokojenost mužů ve fitness

Abstract
Bakalářské práce Pohybová aktivita a spokojenost mužů ve fitness se zabýváproblematikou pohybové aktivity návštěvníků vybraného fitness centra. Na základěpoznatků získaných z odborné literatury vymezuje pojem zdraví, fitness, výživu,pohybovou aktivitu, spokojenost, životní způsob a životní styl. Cílem výzkumu bylozjistit, jaká je pohybová aktivita pracujících a studujících mužů navštěvujícíchpravidelně fitness centrum, se zřetelem k dopadu vybraných faktorů na míru pohybovéaktivity a životní spokojenost. Šetření se v lednu až červnu 2018 zúčastnilo 66respondentů navštěvující liberecké fitness centrum, kterým byly rozdány dotazníkyIPAQ a DŽS. Z výzkumu vyplynulo, že pracující muži, s nižším vzděláním, vykazujívětší celkovou PA než studující, pozitivní vliv má vlastnictví kola a častěji uvádělispokojenost se svým zdravím. Studující vykazují vyšší PA při vlastnictví psa. Prácedokládá, že dílčí aktivita, jakou je např. návštěva fitness, je pouze jednou z oblastí, kterápřispívá k vyšší pohybové aktivitě v životě člověka.
The bachelor thesis physical activity and satisfaction of men in fitness deals with theissue of physical activity, with regard to its realization by the fitness center´s visitors.Based on knowledge gained from professional literature, it defines the concept ofhealth, fitness, nutrition, physical activity, satisfaction, lifestyle and lifestyle. The aim ofthe research was to find out what is the physical activity of working and studying menattending a regular fitness center, taking into account the impact of selected factors onPA and life satisfaction. A total of 66 respondents attending the Liberec Fitness Centerparticipated in the research in January to June 2018, which were administered an IPAQand DHS questionnaire. Research has shown that working men with a lower level ofeducation have a higher total PA than the studying ones, the ownership of the bike has apositive impact on PA, and more often express satisfaction with their health. In the caseof students, this is a higher PA in the possession of a dog. The thesis shows that partialactivity, such as a visit to fitness, is only one of the areas that contributes to higherphysical activity in human life.
Description
Subject(s)
muži, pohybová aktivita, spokojenost, zdraví, životní styl, lifestyle, health, men, physical activity, satisfaction
Citation
ISSN
ISBN