Klientská aplikace pro energetický portál

Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou webové aplikace, která má sloužit jako vzor pro další klientské aplikace komunikující se serverem, který shromažďuje naměřená data z elektrometrů. Vývoj aplikace proběhl v jazyce Python a je využit framework Django, který byl vybrán pro svou jednoduchost a rozšiřitelnost. Komunikace se serve-rem probíhá skrze HTTP požadavky a odpovědi obsahující data ve formátu JSON. Tak-též jsou využity i doplňující knihovny Django REST framework pro asynchronní dotazy a plotly.js pro vykreslování dat do grafů v Javascriptu. Návrh se odvíjí od již existujících řešení a od plánovaným budoucím využití. Pro realizaci byl použit program PyCharm a operační systémy Windows 7 a 8.1. Aplikace dokáže vykreslovat grafy, ověřovat uživa-tele, vypisovat alarmy a posílat reporty.
The bachelor thesis deals with the design and creation of a web application, which should serve as a model for other client applications communicating with the server, which collects the measured data from electrometers. Application development was done in Python, and the Django framework has been used for its simplicity and scalabil-ity. Communication with the server is through HTTP requests and responses containing JSON data. Also, additional Django REST libraries are used for asynchronous queries and plotly.js for plotting data in Javascript charts. The design is based on already exist-ing solutions and from the planned future use. PyCharm and Windows 7 and 8.1 operat-ing systems were used for implementation. The application can plot graphs, authenticate users, show alarms, and send reports.
Description
Subject(s)
Webová aplikace, Python, REST API, JSON, Javascript, AJAX, Web aplication, Python, REST API, JSON, Javascript, AJAX
Citation
ISSN
ISBN