Ekonomické vyhodnocení plánovaného investičního záměru a jeho dopad do finanční výkonnosti podniku

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na některé možné zdroje financování investic a na investiční činnost podniku. Zabývá se ukazateli efektivnosti investic a měřítky finanční výkonnosti podniku. Cílem je zjistit, zda je investice pro podnik efektivní a jaké má dopady do celkové finanční výkonnosti zvoleného podniku Benteler ČR, s. r. o. Teoretická část je zaměřena na popis způsobů financování investic, na charakteristiku investic a investiční činnosti a na ukazatele hodnotící efektivnost investic a finanční výkonnost podniku. V praktické části je představena společnost Benteler ČR, s. r. o. a jsou zde propočítány některé zvolené ukazatele efektivnosti investic a finanční výkonnosti podniku. Závěrečná část práce je zaměřena na celkové vyhodnocení investice a na možný způsob financování investice.
The thesis is focused on some possible sources of investment financing and investment activities of the company. It deals with indicators of investment efficiency and financial performance measures. The aim is to find out whether the investment is effective for the company and what is its impact on the overall financial performance of the selected company Benteler ČR, s. r. o. The theoretical part is focused on the description of the methods of financing the investment, the characteristics of investments and investment activities and indicators evaluating the investment efficiency and financial performance. The practical part is introduces Benteler ČR, s. r. o. Some selected indicators of investment efficiency and financial performance of the company are calculated at this part of thesis. The final part of the thesis is focused on the overall evaluation of the investment and on the possible way of financing the investment.
Description
Subject(s)
Efektivnost, investice, investiční činnost, výkonnost, zdroje financování, Efficiency, financial sources, investment, investment activity, performance
Citation
ISSN
ISBN