Regionální produkty jako fenomén rozvoje regionálního podnikání

Abstract
Diplomová práce na téma Regionální produkty jako fenomén rozvoje regionálního podnikání se zaměřuje na dvě základní oblasti, a to na regionální produkty a regionální podnikatelské prostředí. V práci jsou popsána teoretická východiska těchto oblastí, včetně jejich charakteristik, významů a hodnocení pokroku rozvoje regionu a venkova. Cílem práce je analýza a vyhodnocení jednotlivých regionálních odvětví ve spojitosti s rodinným podnikáním a zmapování aktuálního stavu regionálních producentů. V kapitole o analýze podnikatelského prostředí Libereckého kraje jsou dále prakticky zkoumány uvedené regionální obory a produkty, v závislosti na tradičních historických vazbách regionu. Jako hlavní nástroj k získání aktuálních dat bylo zvoleno dotazníkové šetření, realizované v roce 2019. V závěru diplomové práce je formulace a zhodnocení odborných a praktických přínosů v oblasti regionálního podnikání, včetně výzkumných předpokladů a návrhů z pohledu řešitele.
Regional Products As a Phenomenon Of Regional Business DevelopmentThe diploma thesis on Regional products as a phenomenon of regional business development focuses on two basic areas, namely regional products and regional business environment. The thesis describes the theoretical basis of these areas, including their characteristics, implications, as well as evaluation of the progress of the region and rural development. The aim of the thesis is to both analyse and evaluate individual regional sectors in connection with family business and to map the current conditions of regional producers. The following chapter deals with the analysis of the business environment within the Liberec Region, in which particular regional branches and products are practically examined, depending on the traditional historical links of the region. The main tool for obtaining current data was the questionnaire survey conducted in 2019. The final part of the thesis formulates and evaluates professional and practical benefits in the field of regional business, including research assumptions and proposals from the perspective of the researcher.
Description
Subject(s)
Euroregion Tour, Liberecký kraj, potravina, regionální produkty, rodinné podnikání, sklářství a bižuterie, textil, tradice, značka, Euroregion Tour, Family Business, Food, Glassmaking and Jewellery, Liberec Region, Regional Brand, Regional Products, Textile Industry, Tradition
Citation
ISSN
ISBN