Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

Permanent URI for this collection

Cena děkana za výjimečné bakalářské práce.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 90
 • Item
  Metody vhodné pro prezenční i distanční výuku v předmětech Výchovy k občanství a Základů společenských věd na víceletých gymnáziích
  Landfeldová, Věra; Podzimek Michal, PaedDr. ICLic. Th.D, Ph.D. :55781
  Práce se zabývá několika aktivizačními a kooperačními vyučovacími metodami, které jsou vhodné pro využití ve výuce předmětů Výchova k občanství a Základy společenských věd na víceletých gymnáziích. První část práce analyzuje výše uvedené výukové metody a popisuje jejich přínos pro vytváření, rozvoj a upevňování měkkých dovedností, které jsou klíčové pro úspěšné fungování člověka v moderní, interkulturní společnosti. Druhá část práce se orientuje na popis zkušeností s využíváním analyzovaných aktivizačních a kooperačních metod z pohledu několika vyučujících na vybraných víceletých gymnáziích.
 • Item
  La posmodernidad en Circular 07: Las afueras de Vicente Luis Mora
  Pelcová, Hana; Marešová Jaroslava, PhDr. Ph.D. :65696; Sánchez Fernández Juan Anton, doc. Dr. :64090
  Bakalářská práce zkoumá postmoderní prvky v díle Circular 07: Las afueras autora Vicente Luise Mory. První část práce se zabývá termínem postmodernismus a jeho konkrétními prvky v literatuře. Druhá část práce se věnuje vybraným autorům španělské postmoderní literatury a definuje specifika jejich stylu. Třetí část práce obsahuje krátký souhrn o autorovi zkoumaného díla a analýzu románu s cílem nalézt v něm postmoderní prvky. Dále práce obsahuje krátký překlad různorodých fragmentů z díla, načež je tento překlad komentován v poslední části práce. Komentář obsahuje jak popis problematických jevů vzniklých při překladu, tak i zamyšlení nad specifickými vlastnostmi postmoderního překladu.
 • Item
  Analýza fonetické variability ve výslovnosti u členů rodiny žijící v South Yorkshire
  Khanová, Rozálie; Čanecký Pavel, Mgr. :67275
  Práce se zabývá fonetickou analýzou anglické výslovnosti čtyřčlenné rodiny žijící v South Yorkshire a zkoumá, jaké tendence ve výslovnosti mají jednotliví členové rodiny a jak lze tyto tendence vysvětlit ze sociolingvistického hlediska. Potřebná data byla získána prostřednictvím dvou metod. Nejprve byl vytvořen dotazník, jehož cílem bylo odhalit lingvistické pozadí zkoumaných účastníků, a poté byly pořízeny jejich hlasové záznamy. Nahrávky byly následně ohodnoceny rodilým a nerodilým mluvčím angličtiny. Dále byla pro potřeby této práce provedena fonetická analýza nahrávek pomocí programu pro analýzu řeči PRAAT. Nakonec tento výzkum odhaluje, zda daný účastník ve svém mluveném projevu inklinuje k výslovnosti standardní britské angličtiny nebo yorkshirského akcentu. Zjištění dokazují, že si účastníci mladší generace osvojili yorskhirský akcent, zatímco účastníci starší generace inklinují k výslovnosti standardní britské angličtiny, i když do jisté míry došlo k osvojení yorkshirského akcentu.
 • Item
  Skautský program zaměřený na poznání regionu Berounsko
  Lidmilová, Anna; Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D. :57170; Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr. :54760
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou, realizací a zhodnocením skautského programu zaměřeného na poznávání Berounska. Teoretická část popisuje systémové kategorie volnočasové pedagogiky, metody zážitkové pedagogiky využité v programu i použité metody pedagogického výzkumu. Porovnává koncepce skautingu a Prázdninové školy Lipnice, jejichž pedagogické pojetí se snaží propojovat. Definuje vývojová specifika cílové skupiny a představuje jednotlivá místa Berounska zapojená do programu. Praktická část je rozdělena na šest akcí. Jedná se o tři dvouhodinové skautské schůzky, dvě jednodenní výpravy a jednu víkendovou. Realizována byla s oddílem berounských skautek ze střediska Radost a Naděje. Program využívá principy skautské výchovy a inspiruje se metodikou Prázdninové školy Lipnice. Výsledkem této práce je pozitivní vztah skautek k rodnému regionu, osobní zážitky spojené se zajímavými místy Berounska a lepší vzájemná spolupráce v oddíle.
 • Item
  Tvorba a evaluace EVP na téma Potravní specialisté v Zoo Liberec
  Kočí, Aleš; Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D. :55182; Gremlicová Dorota, Ing. :68657; Hartlová Adéla, RNDr. Ph.D. :68128
  Bakalářská práce se zabývá tématem potravní specializace a tvorbou výukového programu na toto téma. V teoretické části je vysvětlen pojem potravní specializace, následují příklady konkrétních potravních specialistů a příklady adaptací, které souvisejí se specializací. Praktická část je věnována tvorbě nového výukového programu na téma potravní specializace, který je určen cílové skupině žáků druhého stupně základních škol. Praktickým výstupem této bakalářské práce je metodika konkrétního výukového programu včetně pracovních listů.