Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

DSpace Repository

Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

 

Cena děkana za výjimečné bakalářské práce.

Recent Submissions

 • Kletushkina, Iasmina
  Bakalářská práce zkoumá existencialistické motivy v dílech významného argentinského spisovatele 20. století Roberta Arlta (1900-1942). Práce se zaměřuje na analýzu hlavních prvků existencialismu v románech Rozhněvaná hračka ...
 • Coufal, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webového historického atlasu zaměřeného na území Liberce, s přesahem do aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou. V teoretické části jsou nejprve vymezovány pojmy z webové a historické ...
 • Murdych, David
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi intervence pro oslabení motorické kompetence na základní škole, pro které předkládá metodické listy, do nichž byly zvoleny základní pohybové dovednosti. Jako základní pohybové dovednosti ...
 • Jakoubková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením výukového materiálu pro sedmé a osmé třídy základních škol s užším zaměřením na rody hrabat z Gallasu a Clam-Gallasu, jejich historii a souvislost s regionálními dějinami Frýdlantska. ...
 • Primusová, Romana
  Po skončení 2. světové války v roce 1945 začaly na území Československa procesy odsunu německého obyvatelstva ruku v ruce s procesy osídlování především pohraničních oblastí československým obyvatelstvem. Nucený odchod ...
 • Sádovská, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci vzdělávacích systémů a kurikulárních dokumentů vybraných zemí, které byly vybrány na základě výsledků mezinárodních šetření TIMSS a PISA. Věnuje se jejich analýze a komparaci z ...
 • Preusslerová, Zuzana
  Práce je zaměřena na analýzu jazykových a stylistických prostředků užívaných ve vybraných zpravodajských článcích. Tyto články byly publikovány konkrétními weby, které byly v průzkumu Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky ...
 • Halmichová, Romana
  Bakalářská práce je zaměřena na lidová urbanonyma města Česká Lípa. Teoretická část definuje základní pojmy vztahující se k výzkumné části práce a představuje historii a reálie města Česká Lípa. Praktická část se v první ...
 • Straková, Andrea
  Hlavním cílem této bakalářské práce je poukázat na výslovnostní problémy přízvučné slabiky u českých studentů zabývajících se studiem španělského jazyka. Toto téma vzbuzuje stále větší zájem jak studentů tak učitelů, jelikož ...
 • Egrt, Josef
  Závěrečná bakalářská práce je zaměřena na vytvoření multimediálního materiálu metodické řady cviků pro hod kladivem. Cílem této práce je provést analýzu současné metodiky hodu kladivem a na základě mých zkušeností s ...
 • Kopecký, Jan
  Práce se věnuje hedvábnictví ve východních Čechách v druhé polovině 19. století. Zaměřuje se na činnost pedagoga a hospodáře Atanáše Kopeckého, který byl v tomto regionu největším propagátorem hedvábnictví. Hodnotí jeho ...
 • Šimek, Ladislav Erik
  Bakalářská práce pojednává o fenoménu mužské bezdomovectví. Autor si klade za cíl vysvětlit souvislosti mezi mužským genderem a bezdomovectvím. Ve své práci popisuje specifika života muže na ulici, odhaluje faktory, kterými ...
 • Zadražil, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřená na ratingový způsob hodnocení vytvořený Arpadem Elem a popisuje jeho zavedení pro původní účel, totiž hodnocení výkonnosti šachistů. Důraz je kladený zejména na matematický význam a ...
 • Koudelková, Kristina
  Cílem teoretické části bakalářské práce je vytvořit přehled o podobě maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, především o stavbě didaktického testu, který je stěžejním bodem práce. Analytická část zkoumá didaktické ...
 • Reimannová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá problematikou jednorázových plastů v souvislosti s globálním plastovým znečištěním. Jejím cílem je demonstrovat dopady plastové produkce a zamyslet se nad efektivitou současných řešení tohoto ...
 • Kočová, Lucie
  Tato práce analyzuje první význačný román Isabel Allendové, Dům duchů (1982). Je zaměřená zejména na hledání a studium prvků magického realismu, které je možné v této knize nalézt. Nejprve je román zasazen do literárního ...
 • Skrbková, Linda
  Politická perzekuce a politické procesy se staly po únorových změnách v roce 1948 nedílnou součástí nového režimu. Posláním politických procesů a nejrůznějších forem politické perzekuce bylo odstranění skutečných či domnělých ...
 • Marková, Michaela
  Finský školský systém je považován za jeden z nejlepších na světě. To dokládají i výborné výsledky finských žáků v mezinárodním testování PISA. Práce nejprve analyzuje příčiny a širší kontext finského úspěchu. Věnuje se ...
 • Pekař, Miroslav
  Bakalářská práce podává celkový přehled o východiscích a souvislostechvzniku národního podniku Preciosa. V úvodu má práce za úkol čtenáře seznámits vývojem názorů na poválečné uspořádání hospodářství tak, jak se formovalyv ...
 • Linková, Magdalena
  Předmětem této práce je excerpce pomístních jmen a urbanonym nacházejících se na katastru města Smržovka. Zdroji excerpce jsou databáze Geonames, karto-grafické podklady a literatura, též sběr pomístních jmen žijících v ...

View more