Moderní technologie jako nástroj pro šíření finanční gramotnosti

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání finanční gramotnosti, přesnějimožnostmi využití moderních technologií, které se dají použít a existují. Teoretickou částpráce lze rozdělit do dvou oddílů. V první oddílu se práce zaměřuje na vysvětlenínejrůznějších pojmů finanční gramotnosti. Druhý oddíl má za cíl představit teoretickourovinu tvorbu webdesignu, webových aplikací a webu samotného. Praktická část práce sevěnuje samotným projektům, které se zaměřují na vzdělávání finanční gramotnosti,konkrétně na jednu deskovou hru a čtyři webové hry či projekty, kde jeden z nich pocházíze zahraničí a působí celosvětově. Každý projekt má své hodnocení, případné připomínky amožnosti zlepšení. V závěru práce se nachází hodnocení od respondentů, kteří vyplnilidotazník a byli tázáni na své poznatky.
This master thesis deals with the issue of financial literacy education, more precisely thepossibilities of using modern technologies that can be used and exist. The theoretical partcan be divided into two sections. In the first part, the thesis focuses on explaining the variousconcepts of financial literacy. The second section aims to introduce the theoretical level ofthe creation of webdesign, web applications and the web itself. The practical part is devotedto the projects that focus on the education of financial literacy, namely one board game andfour web games or projects, one of them coming from abroad and operating globally. Eachproject has its own evaluation, suggestions and improvements. At the end of the thesis thereis an evaluation of the respondents, who completed the questionnaire and were asked fortheir findings.
Description
Subject(s)
Vzdělávání, finance, finanční gramotnost, webdesign, webové stránky, webové aplikace, Education, finance, financial literacy, webdesign, websites, web applications
Citation
ISSN
ISBN