Připravenost trhu práce v Libereckém kraji na realitu Průmyslu 4.0

Abstract
Diplomová práce si klade za cíl zjistit stav připravenosti trhu práce v Libereckém kraji na nástup Průmyslu 4.0 a doporučit opatření vedoucí k její optimalizaci. Problematika je nejprve zkoumána z historického hlediska, které poskytuje informace, z čeho Průmysl 4.0 vychází. Dále je pozornost zaměřena na samotný Průmysl 4.0 jako nově se formující světový fenomén. Teoretická část diplomové práce vymezuje základní znaky Průmyslu 4.0, jeho potenciální dopady na společnost z pohledu celosvětového i národního v rámci České republiky. Na Průmysl 4.0 je třeba nahlížet jako na změnu, jež má zasáhnout společnost jako celek, nikoli pouze průmyslový sektor. Praktická část diplomové práce se věnuje Průmyslu 4.0 v Libereckém kraji. Předně je analyzován Liberecký kraj v souvislosti s jeho potenciálem zavádět prvky Průmyslu 4.0 do praxe. Stěžejní pro praktickou část jsou tři dotazníková šetření zaměřená na firmy, střední školy a vybrané subjekty veřejné správy v Libereckém kraji. Na základě zpracování výsledků dotazníkových šetření a jejich následné komparace je vyhodnocena připravenost trhu práce v Libereckém kraji. V návaznosti na daný stav připravenosti je vymezen souhrn doporučení pro optimalizaci, která mohou vést ke zlepšení postavení Libereckého kraje při zavádění Průmyslu 4.0.
The diploma thesis aims to determine the state of readiness of the labour market in the Liberec region on the advent of Industry 4.0 and recommend measures to optimize it. The problems are examined first from a historical point of view, which provides information on what Industry 4.0 is based on. Further is attention focused on Industry 4.0 itself as a newly-emerging world phenomenon. The theoretical part of the diploma thesis defines the basic features of Industry 4.0, its potential impacts on the society from the global and national point of view within the Czech Republic. Industry 4.0 needs to be seen as a change, which affect the society as a whole, not just the industrial sector. The practical part of the diploma thesis is pursued to Industry 4.0 in the Liberec region. First of all, the Liberec Region is analysed in relation to its potential to introduce the Industry 4.0 elements into practice. Essential for the practical part are three questionnaire surveys focused on companies, secondary schools and selected subjects of the public administration in the Liberec region. Based on the processing of the results of the questionnaire surveys and their subsequent comparison, the labour market readiness in the Liberec Region is evaluated. In connection with the state of readiness is defined a summary of recommendations for optimization, which can lead to an improvement of the position of the Liberec Region in the implementation of Industry 4.0.
Description
Subject(s)
Firma, informační technologie, Liberecký kraj, Průmysl 4.0, průmyslová revoluce, střední školy, trh práce, veřejná správa, Company, Industrial revolution, Industry 4.0, Information technology, Labour market, Liberec Region, Public administration, Secondary schools
Citation
ISSN
ISBN