Vliv podnikatelských inkubátorů na rozvoj regionů v České republice a v Belgii

Abstract
Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou vlivu podnikatelských inkubátorů na rozvoj regionů a soustředí se na jejich konkurenceschopnost a inovační výkonnost. Teoretická část se věnuje obecné definici pojmu region, regionální politice a následně teoriím regionálního rozvoje. Dále sestavuje přehled teoretických poznatků v oblasti inovací, jejich podpory a vlivu na rozvoj regionů. Část praktická se věnuje České republice a Belgii v oblastech regionálního rozvoje, jeho podpory a strategií. Soustředí se na vybrané regiony obou zemí a věnuje se jejich konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti pomocí dílčích částí indexu regionální konkurenceschopnosti a regionálního inovačního indexu. Na území jednotlivých regionů jsou vybrány podnikatelské inkubátory a popsány jejich cíle a nabízené programy v souvislosti s regionálním rozvojem. Klíčovou částí je odhad vlivu Libereckého podnikatelského inkubátoru na rozvoj kraje a regionu NUTS II na základě zjištěných poznatků.
The thesis deals with the current issue of the influence of business incubators on the development of regions and focuses on their competitiveness and innovation performance. The theoretical part deals with the general definition of the term region, regional policy and subsequently with theories of regional development. Furthermore, it compiles an overview of theoretical knowledge in the field of innovations, their support and influence on the development of regions. The practical part deals with the Czech Republic and Belgium in the areas of regional development, its support and strategies. It focuses on selected regions of both countries and on their competitiveness and innovation performance through the sub-parts of the regional competitiveness index and the regional innovation index. Business incubators are selected on the territory of individual regions and their objectives and programs offered in relation to regional development are described. The key part is an estimate of the influence of the Liberec Business Incubator on the development of the Liberec region and the NUTS II region based on the findings.
Description
Subject(s)
Index regionální konkurenceschopnosti, inovace, inovační výkonnost regionu, konkurenceschopnost regionu, podnikatelský inkubátor, region, regionální inovační index, regionální rozvoj, Regional competitiveness index, innovation, regional innovation performance, regional competitiveness, business incubator, region, regional innovation index, regional development
Citation
ISSN
ISBN