Specifické formy cestovního ruchu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá specifickými formami cestovního ruchu, zvláště pak zážitkovým cestovním ruchem. Teoretická část práce zahrnuje popis specifických forem cestovního ruchu v České republice, v Evropě a ve světě. Následně jsou zde představeny nové trendy specifických forem cestovního ruchu. První část bakalářské práce je ukončena vlastním návrhem dalších specifických forem cestovního ruchu, které by mohly vzniknout v budoucích letech. Praktická část se věnuje pěti vybraným zážitkovým agenturám působícím na území České republiky, porovnává jejich nabídku a v neposlední řadě obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření, které zkoumá povědomí mladých lidí o zážitkových agenturách a také jejich zájem o zážitkové aktivity. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení propagace vybraných zážitkových agentur.
The bachelor thesis deals with specific forms of tourism, especially with adventure tourism. The theoretical part contains a description of specific forms of tourism in the Czech Republic, in Europe and all around the world. Subsequently, there are presented new trends in specific forms of tourism. The first part of the bachelor thesis is concluded with its own design of some other specific forms of tourism which could arise in the following years. The practical part deals with five selected adventure agencies operating in the Czech Republic, compares their offers and contains an evaluation of the questionnaire survey which examines young people's awareness of adventure agencies and their interest in adventure activities as well. At the end of the thesis, there are suggestions for improvement of the promotion of the selected adventure agencies.
Description
Subject(s)
cestovní ruch, zážitkový cestovní ruch, nové trendy specifických forem cestovního ruchu, zážitková agentura, zážitek, tourism, adventure tourism, new trends of specific forms of tourism, adventure agency, adventure
Citation
ISSN
ISBN