Účetní a daňový pohled na náklady

Abstract
Bakalářská práce Účetní a daňový pohled na náklady je zaměřena na problematiku nákladů z pohledu legislativy účetní a daňové. Úvod práce je věnován základnímu členění nákladů s důrazem na náklady v systému finančního účetnictví. Práce se dále zabývá výsledkem hospodaření a výkazem zisku a ztráty, ve kterém jsou náklady vykazovány. V návaznosti na výsledek hospodaření je v práci popsána transformace výsledku hospodaření na základ daně. Následně jsou probírány náklady, které jsou ze základu daně vyloučené. Praktická část bakalářské práce čerpá z teoretických poznatků, které jsou aplikovány na český podnik Trevos, a.s. Hospodaření firmy je zde popsáno komparací a analýzou výkazu zisku a ztráty a přiznání k dani z příjmů právnických osob z let 2015 a 2016. Na základě provedené analýzy je zhodnoceno hospodaření firmy a sestavena doporučení pro vyšší efektivnost podniku.
The bachelor thesis focuses on expense from the accounting and tax point of view and the difference between the accounting and tax costs. At the beginning of the work, expenses are presented as a whole, and then the work is focused on differences in management and financial expense. The work also focuses on the profit and loss and income statement. Profit and loss is important not only for the purpose of determining profit or loss, but it is the starting point for the calculation of the tax base and subsequent compilation of the corporate income tax and tax liability. The practical part deals with the application of theoretical knowledge, which were found out from the first part of the thesis and are applied to the Czech company Trevos, a.s. Here is solved the income statement, the profit and loss, its transformation into the tax base and the subsequent determination of the tax liability of the company in 2016.
Description
Subject(s)
Daň z příjmů právnických osob, daňové náklady, finanční náklady, manažerské náklady, náklady, odpisy, sazba daně, výkaz zisku a ztráty, výsledek hospodaření, základ daně, Zákon o dani z příjmů, Zákon o účetnictví, Corporate income tax, tax costs, financial expenses, management expenses, expenses, depreciation, tax rate, income statement, profit and loss, tax base, Act on Income Tax, Act on Accounting
Citation
ISSN
ISBN