Návrh a realizace filtračního zařízení pro čerpání pájecího prášku Flux z plynného prostředí přečerpávacího zařízení

Abstract
Cílem této práce je navrhnout a otestovat filtrační zařízení, která má sloužit k zabránění úniku pájecího prášku Flux. Rešeršní část je zaměřena na filtraci pevných částic z plynného prostředí, používanými materiály a způsoby testování filtračních vlastností. Dále se podrobně zabývá procesem přečerpávání pájecího prášku v provozu DENSO Manufacturing Czech s.r.o. a navržením možných postupů filtrování znečištěného vzduchu. Filtrační zařízení bude umístěno na zařízení pro čerpání zbytkového pájecího prášku z přečerpávané nádoby do doplňované nádoby. Filtrován je vzduch, který při přečerpávání vychází z doplňované nádoby, protože médium které bude unášet pájecí prášek je tlakový vzduch, který při vstupu do přečerpané nádoby má tlak 6 barů. Pro tento účel budou vytvořeny koncepty zařízení zahrnující filtrační materiál a filtrační nádobu. Vybraný koncept filtrace bude realizován a následně prakticky ověřován. Získané výsledky testování budou prodiskutovány s ohledem na funkčnost a účinnost.Hlavní přínos této práce spočívá v prostudování a návrhu filtračního zařízení, které by mělo filtrovat pevné částice pájecího prášku z plynného prostředí. Důsledkem bude zlepšení pracovních podmínek, kdy bude dosaženo čistšího prostředí v provozu DENSO Manufacturing Czech s.r.o. s určením životnosti filtru a případně mechanismu pro čistění filtru. Přínos praktické části spočívá v ověření vybraného konceptu a jeho zavedení do dalších procesů DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
The aim of this work is propose and test filtration device, which function is prevention to leakage of brazing powder Flux. Research part is about filtration firm particles from gaseous environment, used materials and way of testing filtration properties. Farther this work is detailed engage about process pumping brazing powder in operation DENSO Manufacturing Czech s.r.o. and propose of possible going of filtration contaminated air. Filtration device will be placed on device for pumping residual brazing powder from first pumping barrel to second refilling barrel. Filtered is air which come out of first pumping barrel, because medium which will carry brazing powder is pressured air, which at come in to second refilling barrel have pressure 6 bars. Agree at previous points will be constitute concepts of filter which will include filtration material, filtration container. Selected concept will be realized and then practically verified. Gained results will be discussed with regarding on functionality and efficiency. Main contribution this work is in study and proposal filtration device, which should be filtration firm particles of brazing powder from gas environment. Consequence will be improvement working conditions, when will be reach cleaner environment in operation DENSO Manufacturing Czech s.r.o. with determination of life time filter and alternatively mechanism of cleaning filter. Contribution of practice part is in certification of chosen concept and introduction to next work cycles DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
Description
Subject(s)
Filtrační zařízení, filtrace, pájecí prášek Flux, filtrační nádoba, filtrační materiál, Filtration device, filtration, brazing powder Flux, filtration container, filtration material
Citation
ISSN
ISBN