Hodnocení výkonnosti truconneXion, a. s. pomocí vybraných ukazatelů

Abstract
Diplomová práce hodnotí výkonnost společnosti truconneXion, a. s. za období 2008 - 2016. Téma bylo zvoleno na základě dlouhodobého zájmu a zaměstnání autora v oblasti finančního managementu. Měření probíhá metodou analýzy za pomoci hlubšího poznání jednotlivých ukazatelů a metodou syntézy, která hodnotí souvislosti mezi jednotlivými ukazateli. Ekonomická situace podniku byla popsána pomocí klasického hodnocení. Zhodnocení investic dle světových měřítek se zkoumalo na základě ukazatelů na bázi hodnotového managementu. Při celkovém hodnocení se situace společnosti spíše zhoršuje, ale podnik je finančně zdravý, nehrozí mu riziko bankrotu. Nejlepší situace byla v roce 2008 a poté po vyrovnání se s krizí v roce 2011. V posledním roce jsou hodnoty většiny indexů na nejhorší úrovni. Management by se měl snažit zvýšit výkonnost a snažit se držet krok s dobou v dnešní vysoce konkurenční době. Práce byla velký přínos pro zlepšení znalostí autora v oblasti měření výkonnosti a také pro vedení společnosti.
Diploma thesis is evaluating the performance of the company truconneXion, a. s. for the period 2008 - 2016. The theme was chosen based on the long-term interest and employment of the author in the field of financial management. Measurement is based on a method of analysis, using a deeper understanding of indicators and a method of synthesis which evaluates the context between individual indicators. The economic situation of the company was described by using a classical rating. Return of investments were examined on the basis of value-based indicators. Overall, the company's situation is getting worse, but the company is financially healthy, with no risk of bankruptcy. The best situation was in 2008 and in 2011 after the financial crisis. In the last year the values of most indicators are at the worst level. Management should try to increase performance and strive to keep up with the times of today's highly competitive times. Thesis has been a great contribution to improving the author's knowledge of evaluation of the performance of the company.
Description
Subject(s)
Hodnocení výkonnosti, klasické ukazatele, modely určení finanční stability, ekonomická přidaná hodnota, Performance of the evaluation, classical indicators, models of financial stability determination, Economic value added
Citation
ISSN
ISBN