Specifika obchodu a podnikání v Rusku

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje specifikům obchodu a podnikání v Rusku. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. První kapitola práce se zabývá definováním základních pojmů spojených s podnikáním a prvkům podnikatelského prostředí. Druhá a třetí kapitola poté zasazuje danou problematiku do ruského prostředí. Ve druhé kapitole lze nalézt obecnou charakteristiku Ruska, která se věnuje politickému systému, technologickému prostředí, geografii a demografii a kulturně-sociologickou charakteristiku, která popisuje specifika ruské kultury. Třetí kapitola se zabývá ekonomikou Ruska, a to nejenom jejím vývojem, ale také překážkami obchodu nebo možnostmi podnikání. Poslední kapitola práce je částí analytickou, která má za úkol verifikovat za pomoci kvalifikovaných rozhovorů s odborníky pravdivost literární rešerše. Hlavním cílem práce je identifikovat specifika obchodu a podnikání v Rusku pomocí teoretické rešerše a s pomocí výstupů z analytické části práce a zhodnotit relevantnost zjištěných teoretických informací reálnému podnikatelskému prostředí v Rusku.
This bachelor's thesis is focused on specifics of trade and business in Russia. The thesis is divided into theoretical and analytical part. The first chapter deals with the definition of basic terms connected with business and elements of the business environment. The second and third chapter then put these issues into the Russian environment. The second chapter is dedicated to the general characteristic of Russia, such as the political system, technological environment, geography, demography and cultural-sociological characteristic, describing the specifics of Russian culture. The third chapter deals with Russia's economy, not only in the case of its development, but also trade barriers or business opportunities. The last chapter of the thesis is an analytical part which aims to verify with the help of qualified interviews with experts, veracity of literary research. The aim of this bachelor's thesis is to identify the specifics of trade and business in Russia through theoretical research and practical outcomes of the analysis and evaluate the similarity of the identified theoretical information to the real business environment in Russia.
Description
Subject(s)
Ekonomika, inflace, kultura, obchodní jednání, podnikání, Rusko, specifika obchodu, zahraniční obchod, Business meeting, business, culture, economy, inflation, international trade, Russia, specifics of trade
Citation
ISSN
ISBN