Analýza faktorů determinujících vývoj nezaměstnanosti v České republice s dopadem na podnikovou sféru

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Nedomlelová Iva, Ing. Ph.D. : 54805
dc.contributor.author Femiaková, Milena
dc.contributor.other Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210
dc.contributor.other Sojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D. Konzultant : 54869
dc.contributor.other Herout Tomáš, Ing. Konzultant2 : 65936
dc.date.accessioned 2019-02-28T09:58:37Z
dc.date.available 2019-02-28T09:58:37Z
dc.date.submitted 2016-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151317
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje struktuře nezaměstnanosti v České republice se zaměřením na období 2007-2017. Na základě dostupných údajů z Českého statistického úřadu a z Ministerstva práce a sociálních věcí o registrovaných uchazečích o zaměstnání je analyzována struktura nezaměstnanosti z pohledu pohlaví, věku, délky nezaměstnanosti, vzdělání a klasifikace zaměstnání CZ-ISCO a její změny v čase s cílem pokusit se identifikovat faktory podílející se na vývoji nezaměstnanosti jak na úrovni České republiky, tak i na úrovni vybraných krajů. Podrobněji se práce zabývá faktorem vzdělání a demografickým vývojem populace. Součástí práce je také pětiletý odhad vývoje populační skupiny ve věku 20 let až důchodový věk, která je považována za zdroj pracovní síly. V závěru práce je diskutován dopad současné nízké nezaměstnanosti na podnikovou sféru. Identifikovány jsou aktuálně nejvíce nedostatkové profese na trhu práce, ale také profese, o které je nejmenší zájem. V souvislosti s poklesem nezaměstnanosti v posledních třech letech je sledován růst průměrných hrubých mezd v ČR a v jednotlivých krajích. Meziroční nárůst mezd v roce 2017 je zhodnocen i z pohledu klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with the structure of unemployment in the Czech Republic, focused on 2007-2017 period. Based on the available data published by the Czech Statistical Office and Ministry of Labour and Social Affairs, the structure of unemployment and its development with respect to sex, age, duration of unemployment, education and classification of occupations (CZ-ISCO) is analysed. The aim of this analysis is to try to identify factors affecting the unemployment development within the Czech Republic as well as the regions of choice. In more detail, this thesis treats the factor of education and the factor of demographic trends. Also part of this thesis is the development of the population group 20 years - retirement age, which is regarded as a labour force source. I tis predicted for the next five years. In conclusion, an impact of the current low unemployment rate on business sector is discussed. Also identified are the jobs that are currently most in demand. In the context of the unemployment decrease during the last three years, an increase of an average gross wage in the Czech republic as well as in its regions is observed. en
dc.format 86 s. (138 200 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky žádné přílohy žádné
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Zdeněk BOLELOUCKÝ. Nezaměstnanost. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4282-3.
dc.relation.isbasedon DOLVIK, Jon Erik a Andrew MARTIN. European social models from crisis to crisis: employment and inequality in the era of monetary integration. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-871796-6.
dc.relation.isbasedon HALÁSKOVÁ, Renáta. Politika zaměstnanosti. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-522-5.
dc.relation.isbasedon POŠTA, Vít, Libuše MACÁKOVÁ a Tomáš PAVELKA. Strukturální míra nezaměstnanosti v ČR. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-296-3.
dc.relation.isbasedon SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie: 19. vyd. Praha: NS Svoboda, 2013. ISBN 978-80-205-0629-0.
dc.relation.isbasedon Databáze článků ProQuest (www.knihovna.tul.cz).
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject obecná míra nezaměstnanosti cs
dc.subject podíl nezaměstnaných osob cs
dc.subject regionální nezaměstnanost cs
dc.subject struktura nezaměstnanosti cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject Labor Market en
dc.subject Regional Unemployment en
dc.subject Structure of Unemployment en
dc.subject Unemployment en
dc.subject Unemployment rate en
dc.title Analýza faktorů determinujících vývoj nezaměstnanosti v České republice s dopadem na podnikovou sféru cs
dc.title Analysis of the Factors Determining the Development of Unemployment in the Czech Republic with an Impact on Business Sector en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-5-31
dc.date.committed 2018-5-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KEK
dc.identifier.signature V 201900132
local.identifier.stag 35518
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569464
dc.subject.verbis labor market en
dc.subject.verbis unemployed en
dc.subject.verbis manpower policy en
dc.subject.verbis trh práce cs
dc.subject.verbis nezaměstnaní cs
dc.subject.verbis politika zaměstnanosti cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 132
local.identifier.author E14000547
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:01 cs
local.verbis.studijniprogram KEK Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account