Komunikační kompetence u dětí s narušenou komunikační schopností

Title Alternative:Communication Skills of Children with Speech Impairment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývala problematikou komunikačních kompetencí u dětí s narušenou komunikační schopností v roudnických mateřských školách a vycházela ze současného stavu bádání v této oblasti. Jejím cílem bylo zjistit, jaké komunikační schopnosti mají děti s narušenou komunikační schopností. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala základné pojmosloví z oblasti narušené komunikační schopnosti, konkrétně specifického logopedického nálezu. Praktická část zjišťovala pomocí testování dětí, které podstoupilo 108 dětí z roudnických mateřských škol, jaká oslabení se prokážou při zjištěném specifickém logopedickém nálezu v řečových kompetencích vzhledem k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání a zda se prokáže při prokázaném oslabení ve všech jazykových rovinách riziko poruch učení. Výsledky ukazovaly, že děti se specifickým logopedickým nálezem jsou oslabeni ve všech jazykových rovinách a že, jsou v riziku poruch učení. Zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná preventivní opatření v oblasti rozvoje předškolních dětí. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že těmito obtížemi je zasaženo poměrně velké procento dětí předškolního věku. Což má nepochybně neblahý vliv na další vzdělávání těchto dětí, a proto je velmi důležité se tímto problémem zabývat a věnovat mu náležitou péči. Klíčová slova: narušená komunikační schopnost, specifický logopedický nález, řeč, jazyk, specifické poruchy učení, vývoj dítěte v předškolním věku, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Description
94 s., 8 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
learning disabilities, speech development, child development, specifické poruchy učení, vývoj řeči, vývoj dítěte
Citation
ISSN
ISBN