Rizikové chování dětí a mládeže jako etopedický problém

Abstract
Bakalářská práce se zabývá rizikovým chováním dětí a mládeže. Zaměřuje se na charakteristiku rizikového chování v kontextu etopedie a na jeho jednotlivé dělení. Popisuje období dospívání jako rizikové období pro vznik a rozvoj problémového chování. Cílem práce je definovat rizikové chování, popsat jeho nejčastější projevy v tomto období, jeho nápravu a faktory, které ji ovlivňují. V práci je popsán konkrétní proces v etopedii a instituce, které se na něm podílejí. Součástí práce jsou i rozhovory s odborníky na dané téma. Tyto rozhovory se, kromě nejčastějších projevů rizikového chování a jejich nápravy, zaměřují i na příčiny tohoto chování a úspěšnost jejich nápravy. Propojením odborných poznatků s poznatky z výzkumu, se podařilo definovat rizikové chování, vymezit jeho nejčastější projevy, jeho příčiny, metody a postupy, kterými ho lze odstranit nebo alespoň eliminovat a faktory, které se na této nápravě podílejí. Zároveň se rozhovory zaměřují i na kvalitu nastavení systému péče o jedince s výskytem rizikového chování a konkrétní pohledy respondentů na tento systém. Také shrnují úspěšnost veškerých postupů a celkové nápravy projevů rizikového chování.
This thesis is devoted to risky behaviour of children and adolescents. It specificaly targets the characteristics of risky behaviour in context of ethopedics and its classification. It describes phase of adolescence as a phase prone to birth and growth of risky behaviour. Goal of this thesis is to describe the most common ways risky behaviour expresses itself, its correction and factors, that influence the act of correction. The thesis contains an actual process in ethopedics and institutions that partake in it, as well as interviews with specialists of certain fields. These interviews focus not only the most common ways this behaviour manifests itself, but also the main causes of risky behaviour and success rates of its correction methods. By piecing together scientifict facts with facts from the research, the thesis defines risky behaviour, determines its most common causes, methods and procedures of either its removal, or mitigation and factors, that contribute to the mending process. Also, the interviews seek to discover the quality of system care of individuals with presence of risky behaviour and the respondent's point of view on the system. Finaly, it summarizes success rates of all the procedures and overall remedy processes of risky behaviour.
Description
Subject(s)
rizikové chování, problémové chování, etopedie, děti, mládež, dospívání, etopedický proces, etopedická péče, risky behaviours, problematic behaviours, ethopedics, children, adolescents, adolescence, ethopedic process, ethopedic care
Citation
ISSN
ISBN