Odraz bitev u Náchoda a Hradce Králové v roce 1866 v české beletrii

Abstract
Válka, jež se v českých zemích odehrála v roce 1866 mezi rakouskými a pruskými vojsky, byla jedním z největších válečných konfliktů své doby. Největšími střetnutími byly bitvy u Náchoda a u Hradce Králové. Těmto bitvám byla autory věnovaná velká pozornost již krátce po ukončení prusko-rakouské války. Cílem této diplomové práce je shromáždit, uspořádat a analyzovat alespoň část děl, která se tomuto tématu věnují, a to na základě komparace údajů uvedených v beletrii s reáliemi daného válečného konfliktu.
The war that took place in the Czech lands in 1866 between the Austrian and Prussian troops was one of the greatest war conflicts of its time. The greatest encounters were the battles at Náchod and Hradec Králové. These battles have attracted great attention to the authors shortly after the end of the Prussian-Austrian War. The aim of this diploma thesis is to collect, organize and analyze at least part of the works that deal with this topic, based on the comparison of the data presented in fiction with the realities of the given war conflict.
Description
Subject(s)
Bitva, Hradec Králové, krásná literatury, Náchod, prusko-rakouská válka, Rakousko-Uhersko, válečná literatura, 1866, Battle, beautiful literature, Hradec Kralove, Nachod, Prussian-Austrian War, Austria-Hungary, war literature, 1866
Citation
ISSN
ISBN