Restituce po r. 1990 na příkladu rodu Des Fours-Walderode

Title Alternative:The Restitution after 1990 Illustrated by anExample of the Family of Des Fours-Walderode
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main aim of this bachelor´s thesis is to clarify the issue of property restitution to the general public. It informs about situation which started after the year 1989. That time members of aristocratic families started to return and they really wanted to restore what they owned before 1945. In my thesis I have also dealt with involving the Des Fours Walderode case and Karl Friedrich Des Fours Walderode. The thesis is logically divided into seven chapters, which are for its lucidity divided into several subchapters. The fundamental chapter consists of Restitution Disputes and its reflection in the press, where I analyzed the most widely read Czech newspapers and evaluated their attitudes concerning the discussed case. I did not evaluate only their attitudes, but also the frequency of articles about this dispute on their sites. This frequency was made up into the graph for its clarity.
Hlavním cílem bakalářské práce je osvětlit téma restitucí majetku široké veřejnosti.Práce informuje o nastalé situaci po roce 1989, kdy se do země začali vracet příslušníci šlechtických rodů, kteří chtěli navrátit to, co jim před rokem 1945 patřilo.V bakalářské práci jsem se zabývala přiblížením případu Des Fours Walderode a obhajobou osobnosti Karla Friedricha Des Fours Walderode. Práce je logicky rozčleněna do sedmi kapitol, které jsou pro svou přehlednost děleny ještě do několika podkapitol. Přitom stěžejní kapitolu tvoří Restituční spory a jejich odraz v tisku, kde rozebírám nejčtenější české noviny a hodnotím jejich postoj k probírané kauze. Nehodnotila jsem jen postoj, ale také četnost článků o probíhajícím sporu na jejich stránkách. Tu jsem pro přehlednost zpracovala do grafu.
Description
katedra: KHI; přílohy: CD; rozsah: 121s.
Subject(s)
property restitution, aristocratic families, karl friedrich des fours walderode, hrubý rohozec, restitution disputes, czech newspapers, the court case, the nobility, restituce majetku, šlechtické rody, karl friedrich des fours walderode, hrubý, rohozec, restituční spory, české noviny, soudní kauza, šlechta
Citation
ISSN
ISBN