Změna hodnoty vybraných účetních položek v důsledku přechodu z české účetní legislativy na standardy IFRS

Title Alternative:The change of value in selected accounting items due to the transition from the Czech accounting legislation to IFRS standards
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis is focused on a comparison of International Financial Reporting Standards with the Czech accounting legislation. The main goal is to prove the influence of the requirements of both systems on the reporting of the values of selected accounting items in the financial statements. The first chapter deals with the IFRS establishment history, their general requirements for the accounting system, which are listed in the Conceptual Framework and the comparison with the requirements of the Czech accounting legislation. The comparative analysis of measurement methods of assets and liabilities in the ambit of both accounting systems is performed in the second chapter. Chapter three compares the requirements for the financial statements drawn up in compliance with the IFRS and with the Czech accounting legislation. The analysis of influence of selected economic operations over the reporting in the balance sheet and the statement of profit or loss drawn up in compliance with the requirements of both systems is performed in the last chapter. Examined are the fields of the provisions, the expenses and revenues reporting of long-term contracts and the accounting amortization of intangible fixed assets.
Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) s českou účetní legislativou. Hlavním cílem práce je prokázat odlišný vliv požadavků obou systémů na vykázání hodnoty vybraných účetních položek v účetních výkazech. První kapitola se zabývá historií vzniku standardů IFRS, jejich obecnými požadavky kladenými na účetní systém, které jsou uvedeny v Koncepčním rámci a srovnáním s požadavky české účetní legislativy. Ve druhé kapitole je provedena komparativní analýza způsobů oceňování majetku a závazků v rámci obou účetních systémů. Třetí kapitola porovnává požadavky kladené na účetní závěrku sestavenou dle standardů IFRS a dle české účetní legislativy. V poslední části je provedena analýza vlivu vybraných hospodářských operací na vykazování v rozvaze a výkazu zisku a ztráty sestavených dle požadavků obou systémů. Zkoumány jsou oblasti rezerv, vykazování nákladů a výnosů u dlouhodobých smluv a účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 102 s. (151 210 znaků)
Subject(s)
amortization, balance sheet, czech accounting legislation, expenses, ifrs, intangible fixed assets, international financial reporting standards, provisions, reporting of the financial statements, revenues, statement of profit or loss, česká účetní legislativa, dlouhodobý nehmotný majetek, ifrs, mezinárodní standardy finančního výkaznictví, náklady, odpisy, rezervy, rozvaha, účetní závěrka, výkaz zisku a ztráty, výnosy
Citation
ISSN
ISBN