Vliv rodiny na kriminalitu mládeže

Title Alternative:The Impact of Family on Youth Criminality
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor's work was concentrated on the problematics of the impact of the family upbringing on the development of youth criminality. The theoretical part characterized the teenage period of life, drew attention to the child and youth criminality while describing its development, types of the most frequent criminal acts and their specific features as well as the causes and possibilities of the youth criminality prevention. Further, the final paper mentioned measures taken in the case of criminal acts committed by the youth according to the law n°218/2003 of the Code of Youth Responsibility and Judicature of Youth Matters, which can be included to the area of prevention to some extent. A substantial area of the theoretical part of the final paper was devoted to the detailed definition of the family and of its educational importance, with the focus on the impact of an incomplete family on the later development of an individual.The practical part concentrated on the confirmation of the theoretical piece of knowledge concerning the impact of family background on the committion of criminal acts by children and the youth. The research was carried by means of a questionnaire distibuted to 40 inmates of an educational institution.
Bakalářská práce se zabývala problematikou vlivu výchovy v rodině na vznik kriminality mládeže. Teoretická část práce charakterizovala období dospívání, přibližovala trestnou činnost dětí a mladistvých, kdy se zabývala jejím vývojem, druhy nejčastěji zastoupených trestných činů, specifickými znaky trestné činnosti, příčinami a možnostmi prevence kriminality mládeže. Dále bakalářská práce zmiňovala opatření ukládaná za protiprávní činy spáchané mládeží podle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, která lze do jisté míry zařadit do oblasti prevence. Značný prostor teoretické části bakalářské práce byl pak vymezen podrobné specifikaci rodiny a jejího výchovného významu, zejména se zaměřením na vliv neúplné rodiny na další vývoj jedince.Praktická část se zaměřovala na ověření teoretických poznatků týkajících se vlivu rodinného prostředí na páchání trestné činnosti dětmi a mladistvými a to dotazníkovou metodou, kdy rozsah zkoumaného vzorku činil 40 chovanců z výchovných ústavů.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 93 s. + příloha 5 s.
Subject(s)
criminal acts, deliquency, prevention, child, youth, family, family upbringing, trestná činnost, delikvence, prevence, dítě, mládež, rodina, rodinná výchova
Citation
ISSN
ISBN