Cena rektora za vynikající magisterskou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Aktivizující metody ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
  Skořepová, Jana; Šaffková Zuzana, PaedDr. CSc., M.A. : 55043
  Diplomová práce se zabývá problematikou používání aktivizujících výukových metod v hodinách anglického jazyka na 1. stupni základní školy. Tato práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické.Teoretická část obeznamuje čtenáře s pojmem aktivizující výuková metoda, uvádí teorie, na nichž je koncept aktivizujících výukových metod vystavěn, a charakterizuje vybrané aktivizující výukové metody, které je možné využít v hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.Praktická část poskytuje ucelený přehled o přípravě, průběhu i výsledcích výzkumného šetření, jehož cílem bylo ověřit, zda aktivizující výukové metody podněcují motivaci žáků mladšího školního věku k učení anglického jazyka.
 • Item
  Ves Krsmol a kumburské panství v raném novověku
  Kikinčuková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá hospodářským vývojem východočeské vesnice Krsmolu v době raného novověku, konkrétně v letech 16001800. Proměny vesnice jsou popsány v rámci komplexu kumburského panství, k němuž Krsmol patřil. Ústředním bodem práce je selské poddanské obyvatelstvo živící se zemědělskou činností, vývoj vesnice je tedy zachycen především z jejich perspektivy. Jedná se o dějiny vesnice, poddanských usedlostí a krsmolských rodin. Pramennou základnu práce tvoří především pozemkové knihy vesnice uložené v SOA Zámrsk, urbáře a celozemské katastry berní rula, tereziánský a josefský katastr, z církevních pramenů pak matriky fary v Nové Pace.
 • Item
  Netradiční hry: aplikace na II. stupni ZŠ
  Sádek, Petr; Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.; Skolitel : 55255 Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc.; Konzultant : 62220 Mašínová Veronika, Ing.; Konzultant2 : 64070 Paar Rudolf, Bc.
  Cílem diplomové práce je analýza postavení netradičních sportovních her při výuce tělesné výchovy na základních školách, na konkrétním příkladu města Turnov. Z množství netradičních her bylo zapotřebí uskutečnit odůvodněný výběr deseti vhodných her. Byly vybrány hry, které se jeví jako atraktivní, a tak mohou i pohybově inaktivní žáky navést kpohybové aktivitě, která je jedním ze základních pilířů zdravého životního stylu. S vybranými hrami bylo v průběhu prvního pololetí školního roku 2014/2015 seznámeno 120 žáků Základní školy Turnov, Žižkova 518. Právě oni se prostřednictvím ankety stali hodnotiteli atraktivity a oblíbenosti vybraných her. Z jejich odpovědí byly vyvozeny závěry v podobě doporučení zařazení jednotlivých her do příslušných ročníků či pro jiné aktivity (sportovní kurzy, seznamovací kurzy apod.).Důležitou součástí práce a jedním z jejích cílů bylo zpracování graficky přehledných metodických listů ke všem hrám, které by měly sloužit jako pomůcka pro vyučující tělesné výchovy a lektory volnočasových zájmových útvarů.
 • Item
  Pěvecké činnosti, hlasový a intonační výcvik v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy
  (Technická Univerzita v Liberci, 2014) Sehnoutková, Markéta; Bubeníčková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou pěveckých činností v hodinách hudební výchovy na prvním stupni ZŠ, především fakty o hlasovém a intonačním výcviku. Je zde uvedeno, čemu by měli pedagogové věnovat pozornost a úsilí a co by měli zohledňovat při vedení hlasové výchovy, aby naplnily její cíle, které spočívají v osvojení správné pěvecké techniky a v hlasovém rozvoji žáků. Dále jsou zde konkretizovány intonační metody, jež (případně jen jejich prvky) mohou pedagogové zařadit do intonačního výcviku. Stěžejní část práce stojí na vytvoření souboru dechových, hlasových, artikulačních a intonačních cvičení. Jednotlivá cvičení (kromě intonačních) jsou rozdělena do sekcí dle stanoveného hlavního cíle a rozpracována po stránce motivační a do postupných kroků. Některá cvičení jsou doplněna o poznámky obsahující pokyny pro pedagogy. Intonační cvičení poukazují na možné způsoby realizace i na konkrétní příklady.
 • Item
  Politické procesy 50. let - politický vězeň Čestmír Čejka
  (Technická Univerzita v Liberci, 2011) Cidlinská, Lucie; Lozoviuková, Kateřina
  The diploma thesis deals with the political trials of 1950s in Czechoslovakia, concretely emphasis the fate of the political prisoner Čestmír Čejka. In 1950, Čejka was sentenced to 17 years of imprisonment by the Prague State Court as a member of the illegal group called Eduard.The submitted thesis analyses the life of Čestmír Čejka and demonstrates illegalities of the communist era. Consequently, the thesis tries to show the function of communist justice and practices connected with custody and imprisonment in the era of communist totality.